© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi học kì II, môn Công dân 11

  • : 27
  • : 30 phút

Kiểm tra cuối học kỳ II
Môn: Công dân 11

Câu 1: Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là:

Câu 2: Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số nước ta là:

Câu 3: Sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật là:

Câu 4: Tìm phương án thích hợp để điền vào chỗ trống: Giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong việc ..., phát triển và truyền bá văn minh nhân loại, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người.

Câu 5: Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống: Như vậy, nhà nước chỉ ra đời khi xuất hiện ... , khi xã hội phân hoá thành các giai cấp, mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt đến mức không thể điều hoà đượ

Câu 6: UNEP là tên viết tắt của:

Câu 7: Một trong những trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là:

Câu 8: Phân bố dân cư là:

Câu 9: Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc nào?

Câu 10: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là:

Câu 11: Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại là:

Câu 12: Cơ cấu dân số là:

Câu 13: Sự phản ánh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh thần của toàn bộ dân số là:

Câu 14: Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân bao gồm:

Câu 15: Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:
"Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày, về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là ..." (Hồ Chí Minh toàn tập, T3, tr.431)

Câu 16: Việc ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống nằm trong phương hướng nào của chính sách phát triển khoa học và công nghệ?

Câu 17: Vì sao Đảng và nhân dân ta kiên trì xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa?

Câu 18: Trong tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất?

Câu 19: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua

Câu 20: Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu KHCN tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lý kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây?

Câu 21: Để xác định thành phần kinh tế, chúng ta căn cứ vào

Câu 22: Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là

Câu 23: Yếu tố nào sau đây quyết định mọi hoạt động của xã hội?

Câu 24: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất bao gồm

Câu 25: Đối với người thợ may, đâu là đối tượng lao động?

Câu 26: Trong thời bình ngày nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của

Câu 27: Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là quá trình

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây