© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm tin học 11, chương VI

  • : 29
  • : 15 phút

Chương IV:  Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Câu 1: Hãy chọn phương án ghép đúng . Kiểu của một hàm được xác định bởi 

Câu 2: Mô tả nào dưới đây về hàm là sai ?

Câu 3: Mô tả nào dưới đây về tham số là sai ?

Câu 4: Trong các cách sử dụng thủ tục sau, cách nào là phù hợp nhất ?

Câu 5: Hàm chuẩn nào dưới đây biến giá trị thực 6.6 thành 7 ?

Câu 6: Trong các chương trình chuẩn sau đây, chương trình chuẩn nào là thủ tục chuẩn?

Câu 7: Giả sử có hai biến xâu x và  y ( y đã có giá trị ) câu lệnh nào sau đây là không hợp lệ?

Câu 8:    Nói về cấu trúc của một chương trình con, khẳng định nào sau đây là không đúng?

Câu 9: Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 10: Kiểu dữ liệu của hàm

Câu 11: Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 12:     Phát biểu nào dưới đây về biến là sai ?

Câu 13: Mô tả nào dưới đây về chương trình có cấu trúc là phù hợp nhất ?

Câu 14: Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 15: Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 16:    Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa
 

Câu 17: Để khai báo thủ tục trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa

Câu 18: Muốn khai báo x là tham số giá trị và y, z là tham số biến (x, y, z thuộc kiểu Byte) trong thủ tục “ViduTT” thì khai báo nào sau đây là sai?
 

Câu 19: Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho thủ tục sau :

Procedure p ;

            Var n : integer ;

Begin

…… ……

End ;
Phạm vi của biến n là :

Câu 20: Cho hàm sau :

Function foo(n : integer)  : boolean ;

            Var i : integer ;

            Begin

                        Foo := false ;

                        If n > 2 then for i := 2 to n-1 do

                                    If (n mod i = 0) then foo := true ;

            End ;

Hàm trên thực hiện công việc gì ?

Câu 21: Cho chương trình sau :

Program Thidu ;

Var s : string[50] ;

Procedure foo(s : string);

            Var i : integer;

            Begin

                        i :=  1 ;

                        while ( i <= length(S) ) do

                                    begin

                                                writeln( s[ i ] ) ;

                                                i := i + 1 ;

                                    end ;

            end;

Begin

            s := ‘tinhoc’ ;

            foo(s) ;

End .
Số dòng chương trình in ra màn hình là bao nhiêu ?

Câu 22: Cho chương trình sau :

Program Thi_du ;

Var Mess : string ;

Procedure StopHere;

            Var Mess : string ;

            Begin

                        Mess := ‘StopHere’ ;

                        Write(Mess) ;

            End ;

Begin

            Mess := ‘StartHere’ ;

            StopHere ;

            Write(Mess) ;

End.

Phương án nào dưới đây là kết quả thực hiện chương trình trên ?

Câu 23: Cho chương trình sau :

Program Vi_du ;

Var x, y : integer ;

 

Procedure godoit( x, y : integer ) ;

            Begin

                        x :=  y ;

                        y := 0 ;

                        Write( x, y ) ;

            End ;

Begin

            x := 1 ;

            y := 2 ;

            godoit( x, y ) ;

            writeln( x, y ) ;

End.

Chương trình trên in ra dãy số nào ?

Câu 24: Chương trình sau sẽ in ra kết quả nào ?

Program  ViDu ;

Var x, y : integer ;

 

Procedure thaydoi(x, y : integer) ;

            Begin

                        x := y ;

                        y := 0 ;

                        writeln( x, y ) ;

            End ;

Begin

            x := 1 ;

            y := 2 ;

            writeln( x, y ) ;

            thaydoi( x, y ) ;

            writeln( x, y)

End.

 Hãy chọn câu trả lời đúng .

Câu 25:     Đoạn chương trình sau có lỗi gì ?

Procedure End ( key : char ) ;

            Begin

                        If key = ‘ q ’  then  writeln( ‘ Ket thuc ’ )

            End;

Câu 26: Cho chương trình sau:

Program Chuong_Trinh;

Var a, b, S : byte;

Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);

          Var i : byte;

Begin

          i := 5;

writeln(x,‘  ’, y);

x := x + i ;

y := y + i ;

S := x + y ;

Writeln(x,‘  ’, y);

End;

Begin

          Write(‘nhập a và b : ’);

Readln(a, b);

TD(a,b);

Writeln(a,‘  ’, b, ‘  ’, S);

Readln;

End.

Trong chương trình trên có các biến cục bộ là:
 

Câu 27: Cho chương trình sau:

Program Chuong_Trinh;

Var a, b, S : byte;

Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);

          Var i : byte;

Begin

          i := 5;

writeln(x,‘  ’, y);

x := x + i ;

y := y + i ;

S := x + y ;

Writeln(x,‘  ’, y);

End;

Begin

          Write(‘nhập a và b : ’);

Readln(a, b);

TD(a,b);

Writeln(a,‘  ’, b, ‘  ’, S);

Readln;

End.
Trong chương trình trên có các biến toàn bộ là:

Câu 28: Cho chương trình sau:

Program Chuong_Trinh;

Var a, b, S : byte;

Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);

          Var i : byte;

Begin

          i := 5;

writeln(x,‘  ’, y);

x := x + i ;

y := y + i ;

S := x + y ;

Writeln(x,‘  ’, y);

End;

Begin

          Write(‘nhập a và b : ’);

Readln(a, b);

TD(a,b);

Writeln(a,‘  ’, b, ‘  ’, S);

Readln;

End.

Trong chương trình trên có các tham số thực sự là:

Câu 29: Cho chương trình sau:

Program Chuong_Trinh;

Var a, b, S : byte;

Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);

          Var i : byte;

Begin

          i := 5;

writeln(x,‘  ’, y);

x := x + i ;

y := y + i ;

S := x + y ;

Writeln(x,‘  ’, y);

End;

Begin

          Write(‘nhập a và b : ’);

Readln(a, b);

TD(a,b);

Writeln(a,‘  ’, b, ‘  ’, S);

Readln;

End.


Trong chương trình trên có các tham số hình thức là:

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây