© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm tin học 11, chương V

  • : 44
  • : 32 phút

Chương V : Tệp và thao tác với tệp

Câu 1: Dữ liệu kiểu tệp 

Câu 2: Dữ liệu kiểu tệp

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 10: Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau :

Câu 11: Cách thức truy cập tệp văn bản là

Câu 12: Số lượng phần tử trong tệp 

Câu 13: Hãy chọn thứ tự hợp lí nhất khi thực hiện các thao tác đọc dữ liệu từ tệp :

Câu 14: Hãy chọn các thao tác ghi  trên tệp văn bản chứa dữ liệu là :

Câu 15: Hãy chọn các thao tác đọc trên tệp văn bản chứa dữ liệu là :

Câu 16: Hãy chọn thứ tự các thao tác trong Pascal để ghi tiếp dữ liệu vào cuối tệp có cấu trúc đã tồn tại trên đĩa :

Câu 17: Trong PASCAL để khai báo biến tệp văn bản ta phải sử dụng cú pháp

Câu 18: Trong PASCAL, để khai báo hai biến tệp văn bản f1, f2 ta viết

Câu 19: Để thao tác với tệp

Câu 20: Để gán tên tệp cho tên biến tệp ta sử dụng câu lệnh 

Câu 21: Để gắn tệp KQ.TXT cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

Câu 22: Trong PASCAL mở tệp để đọc dữ liệu ta phải sử dụng thủ tục

Câu 23: Trong PASCAL mở tệp để ghi kết quả ta phải sử dụng thủ tục

Câu 24: Vị trí của con trỏ tệp sau lời gọi thủ tục Reset

Câu 25: Để đọc dữ liệu từ tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

Câu 26: Để ghi kết quả vào tệp văn bản ta có thể sử dụng thủ tục

Câu 27: Nếu hàm eof(<tên biến tệp>) cho giá trị bằng true thì con trỏ tệp nằm ở vị trí 

Câu 28:     Nếu hàm eoln(<tên biến tệp>) cho giá trị bằng true thì con trỏ tệp nằm ở vị trí

Câu 29:     Trong Pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục

Câu 30: Var <tên biến tệp> : Text ;     có ý nghĩa gì ?

Câu 31: Assign(<tên biến tệp>,<tên tệp) ;     có ý nghĩa gì ?

Câu 32: Reset(<tên biến tệp>) ;     có ý nghĩa gì ?

Câu 33: Close(<tên biến tệp>) ;     có ý nghĩa gì ?

Câu 34:   Rewrite(<tên biến tệp>) ;    có ý nghĩa gì ?

Câu 35: read(<tên biến tệp>,<danh sách biến>) ;    có ý nghĩa gì ?

Câu 36: write(<tên biến tệp>,<danh sách kết quả>) ;    có ý nghĩa gì ?

Câu 37: Hãy chọn phương án ghép đúng . Tệp văn bản

Câu 38: Hãy chọn phương án ghép đúng . Tệp có cấu trúc

Câu 39: Hãy chọn phương án ghép đúng . Tệp truy cập tuần tự

Câu 40: Hãy chọn phương án ghép đúng . Tệp truy cập trực tiếp

Câu 41:  Trong Pascal, thực hiện chương trình VD_bt1_txt dưới đây sẽ ghi kết quả nào trong các kết quả cho dưới đây vào tệp văn bản BT1.TXT ?

Program VD_bt1_txt ;

Uses crt ;

Var f : text ;

Begin

            Clrscr;

            Assign(f, ‘BT1.TXT ’) ;

            Rewrite(f) ;

Write(f, 123 + 456) ;

Close(f) ;

End .

Câu 42: Trong Pascal, cho trước tệp văn bản BT2.TXT chỉ có một dòng, chứa dòng chữ : CHAO MUNG BAN DEN VOI LAP TRINH ngay ở đầu dòng. Thực hiện chương trình VD_bt2_txt , trên màn hìnhsẽ hiện kết quả nào trong các kết quả cho dưới đây ?

Program VD_bt2_txt ;

Uses crt ;

Var f : text ;

S : string[13] ;

Begin

Clrscr;

Assign(f, ‘BT2.TXT ’) ;

Reset(f) ;

Read(f, S) ;

Write(S) ;

Close(f) ;

End .

Câu 43:    Phát biểu nào sau đây là đúng với chương trình Vi_Du ?

Program Vi_Du ;

Uses crt ;

Var      f : text ;          ch : char ;          tenfile : string[30] ;

Begin

            Write(‘ Nhap ten file : ’) ;       readln(tenfile) ;

            Assign(f, tenfile) ;       Reset(f) ;

While not eof(f) do

            Begin

                        Read(f, ch) ;

                        Write(ch) ;      

            End ;

Close(f) ;

End.

Câu 44: Cho trước tệp văn bản BT_TD gồm hai dòng như sau :
TRAN MINH HAI 9 8 7
NGUYEN QUANG VINH 10 5 9
Khi thực hiện chương trình Thi_Du  sẽ cho kết quả nào trong các kết quả sau đây ?

Program Thi_Du ;

Uses crt ;

Const fi = ‘BT_TD;

Var f : text ;       s : string ;      t, l, h : integer ;

Begin

            Assign(f, fi) ;               Reset(f) ;

While not seekeof(f) do

            Begin

                        Readln(f, s, t, l, h) ;

                        Writeln(s, ‘  ’, t, ‘  ’, l, ‘  ’, h) ;

                        End ;

            Close(f) ;

            Readln

End.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây