© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm tin học 11, chương IV

  • : 79
  • : 45 phút

Chương IV: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng là phù hợp ?

Câu 2: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Để khai báo số phần tử của mảng trong PASCAL, người lập trình cần

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây về chỉ số của mảng là phù hợp nhất ?

Câu 4: Phát biểu nào sau đây về mảng là không chính xác ?

Câu 5: Thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp ?

Câu 6: Mảng table dưới đây chứa bao nhiêu phần tử ?

CONST

            COLUMNS = 3;

            ROWS = 4;

table : ARRAY [ 0..COLUMNS + 1, 0..ROWS ] of INTEGER

Câu 7: Phương án nào dưới đây là khai báo mảng hợp lệ ?

Câu 8: Cho khai báo sau :
a : array[0..16] of integer ;
Câu lệnh nào dưới đây sẽ in ra tất cả các phần tử của mảng trên ?

Câu 9: Cho khai báo mảng và đoạn chương trình như sau :

k := 0 ;

for i := 1 to 50 do

            if a[i] > a[k] then k := i ;

Var a : array[0..50] of real ;

 Đoạn chương trình trên thực hiện công việc gì dưới đây ?

Câu 10: Cho khai báo mảng như sau :
Var m : array[0..10] of integer ;
Phương án nào dưới đây chỉ phần tử thứ 10 của mảng ?

Câu 11: Khai báo mảng hai chiều nào sau đây là sai ?

Câu 12: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Mảng là kiểu dữ liệu biểu diễn một dãy các phần tử thuận tiện cho 

Câu 13: Hãy chọn phương án ghép đúng. Độ dài tối đa của xâu kí tự trong PASCAL là

Câu 14: Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết quả của hàm Length(S) là

Câu 15: Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết quả của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là 

Câu 16: Cho khai báo sau : Var hoten : String; Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Câu 17:  Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Thủ tục chuẩn Insert(S1,S2,vt) thực hiện

Câu 18: Đoạn chương trình sau in ra kết quả nào ?

Program Welcome ;

Var a : string[10];

Begin

a := ‘tinhoc ’;

writeln(length(a));

End.

Câu 19: Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì ?

for  i := length(str) downto 1 do

write(str[i]) ;

Câu 20: Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì 

for i := 1 to length(str) – 1 do

str[i+1] := str[i] ;

Câu 21:  Phát biểu nào sau đây về chức năng của kiểu bản ghi là phù hợp nhất ?

Câu 22: Phát biểu nào sau đây về bản ghi là không phù hợp ?

Câu 23: Cho bản ghi sinh_vien gồm các trường ho_ten, ngay_sinh . Biểu thức nào truy cập đến trường ho_ten  của bản ghi này ?

Câu 24: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Kiểu dữ liệu có cấu trúc

Câu 25: Phát biểu nào sau đây là sai ?
 

Câu 26: Phát biểu nào sau đây là đúng ?
 

Câu 27: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Câu 28: Phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 29: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Câu 30: Phát biểu nào dưới đây là sai ?

Câu 31: Phát biểu nào dưới đây là sai ?
 

Câu 32: Biểu thức quan hệ nào dưới đây cho giá trị TRUE ?

Câu 33: Biểu thức quan hệ nào dưới đây cho giá trị FALSE ?

Câu 34: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Câu 35: Phát biểu nào dưới đây là sai ?

Câu 36:  Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng ?

Câu 37: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng ?

Câu 38: Hãy chọn phương án hợp lý nhất. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal

Câu 39: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với khai báo mảng A:array[1..100,1..100] of integer; thì việc truy xuất đến các phần tử như sau:

Câu 40: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với khai báo mảng A:array[1..100] of array[1..100] of integer; thì việc truy xuất đến các phần tử như sau:

Câu 41: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, trong quá trình nhập dữ liệu của mảng một chiều A, để các phần tử hiển thị như trong cửa sổ chương trình ta viết lệnh như sau:

Câu 42: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, trong quá trình nhập dữ liệu của mảng hai chiều A, để các phần tử hiển thị như trong cửa sổ chương trình ta viết lệnh như sau:
 

Câu 43: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, trong quá trình xuất dữ liệu của mảng hai chiều A m . n   , để các phần tử hiển thị đúng như mô hình của mảng hai chiều ta viết lệnh như sau :

Câu 44: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để đổi giá trị hai phần tử  mảng một chiều A tại hai vị trí i và j , ta viết mã lệnh như sau :

Câu 45: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện việc nào trong các việc sau (A là mảng số có N phần tử) ?
S := 0 ;
For i := 1 to N do    S := S + A[i] ;

Câu 46: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với khai báo như sau :
Type mang = ARRAY[1..100] of integer ;
Var a, b : mang ;
c : array[1..100] of integer ;
Câu lệnh nào dưới đây là hợp lệ ?

Câu 47: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, xâu kí tự là  ?
 

Câu 48: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cách khai báo xâu kí tự nào sau đây là đúng ?

Câu 49: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, xâu kí tự có tối đa ?

Câu 50: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, xâu kí tự không có kí tự nào gọi là ?

Câu 51: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phần tử đầu tiên của xâu ký tự mang chỉ số là ?

Câu 52: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khai báo nào trong các khai báo sau là  sai khi khai báo xâu kí tự ?

Câu 53: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, thủ tục Delete(c, a, b) thực hiện công việc gì trong các việc sau?

Câu 54: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hàm Length(S) cho kết quả gì ?

Câu 55: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, sau khi chương trình thực hiện xong đoạn chương trình sau, giá trị của biến S là ?
S := ‘Ha Noi Mua thu’;
Delete(S,7,8);
Insert(‘Mua thu’, S, 1);

Câu 56: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện việc gì?
If (ch >= ‘A’) and (ch <= ‘Z’) then ch := chr( ord(ch) + 32 ) ;

Câu 57: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, thủ tục chèn xâu S1 vào xâu S2 bắt đầu từ vị trí vt được viết

Câu 58: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với xâu kí tự có các phép toán là ?

Câu 59: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với xâu kí tự ta có thể ?

Câu 60: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hai xâu kí tự được so sánh dựa trên ?

Câu 61: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hàm Upcase(ch) cho kết quả là :

Câu 62: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì ? (giá trị của biến đếm)
dem := 0 ;
For ch := ‘a’ to ‘z’ do
    If pos(ch,S) <> 0 then dem := + 1 ;

Câu 63: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì ?
X := length(S) ;
For i := X downto 1 do
    If S[i] = ‘ ’ then Delete(S, i, 1) ;    { ‘  ’ là một dấu cách }

Câu 64: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì ?

S1 := ‘anh’ ;

S2 := ‘em’ ;

i := pos(S2, S) ;

While i <> 0 do

Begin

Delete(S, i, 2) ;

Insert(S1, S, i) ;

i := pos(S2, S) ;

End ;

Câu 65: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, sau khi thực hiện xong đoạn chương trình sau, biến Found có giá trị là gì ? (S là biến xâu ký tự)

Found := 0 ;

x := length(S) ;

For i := 1 to x Div 2 do

            If S[i] <> S[x – i + 1] then Found := 1 ;

Câu 66: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để xóa đi ký tự đầu tiên của xâu ký tự S ta viết :

Câu 67:     Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu ‘hoa’ trong xâu S ta có thể viết bằng cách nào trong các cách sau ?

Câu 68: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình thực hiện công việc nào trong các công việc sau :

i := pos(‘  ’, S);  { ‘  ’ là 2 dấu cách }

while i <> 0 do

            Begin

                        Delete(S, i, 1) ;

                        i := pos(‘  ’, S) ;

            End;

Câu 69: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau làm công việc gì :

i := pos(‘  ’, X) ;

while i <>0 do

            Begin

                        Delete(X, i, 1) ;

                        i := pos(‘ ’, X) ;

            End;

Câu 70: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, biến X có giá trị là gì?

S := ‘Hoang Anh Tuan’ ;

X := ‘ ’ ;

i := length(S) ;

while S[i] <> ‘ ’ do

            Begin

                        X := X + S[i] ;

                        i := i + 1 ;

            End ;

Câu 71: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để in một xâu kí tự ra màn hình theo thứ tự ngược lại của các ký tự trong xâu (vd : abcd thi in ra là dcba), đoạn chương nào sau đây thực hiện việc gì ?

Câu 72: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

d :=  0 ;

For i := 1 to  length(S)  do

       if  S[i] = ‘  ’  then  d := d + 1 ;

Câu 73: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

d :=  0 ;

For i := 1 to  length(S)  do

       if  ( S[i] >= ‘ 0 ’ ) AND ( S[i] <= ‘ 9 ’ ) then  d := d + 1 ;

Câu 74:   Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, có thể gán giá trị cho bản ghi bằng cách?

Câu 75: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để khai báo kiểu bản ghi để xử lý danh sách cán bộ của một cơ quan, khai báo kiểu bản ghi nào trong các khai báo sau là sai? ( Bản ghi có cấu trúc gồm 5 trường: Họ tên, năm sinh, địa chỉ, mức lương, phụ cấp )

Câu 76: Để truy cập vào từng trường của bản ghi ta viết ?

Câu 77: Câu lệnh nào trong các câu lệnh sau không dùng để gán giá trị cho trường của bản ghi A? (với bản ghi A có 3 trường là Ten, Lop, Diem)

Câu 78: Trong kiểu dữ liệu bản ghi, mỗi bản ghi thường được dùng để?

Câu 79: Một kiểu bản ghi được khai báo như sau :

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây