© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm tin học 11, chương III

  • : 39
  • : 20 phút

Chương III: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Câu 1: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán, nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao dùng câu lệnh IF – THEN, sau IF là <điều kiện> . Điều kiện là

Câu 2: Hãy chọn phương án ghép đúng . Với cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiện> THEN <câu lệnh>, câu lệnh đứng sau THEN được thực hiện khi

Câu 3: Hãy chọn phương án ghép đúng . Với cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiện>  THEN <câu lệnh 1> ELSE <câu lệnh 2>, câu lệnh 2 được thực hiện khi

Câu 4: Hãy chọn cách dùng sai . Muốn dùng biến X lưu giá trị nhỏ nhất trong các giá trị của hai biến A, B có thể dùng cấu trúc rẽ nhánh như sau :

Câu 5: Cho chương trình viết bằng PASCAL sau đây : PROGRAM giaiPT;
uses crt;

var A, B, C : real;

DELTA, X1, X2 : real;

BEGIN

write(‘ Nhap cac he so A, B, C : ’);

readln(A, B, C);

DELTA := B*B – 4*A*C;

if DELTA > 0 then

            begin

                        X1 := ( – B – SQRT(DELTA) ) / (2*A);

                        X2 :=  – B  / A – X1;

                        writeln(‘ X1 = ’, X1);

                        writeln(‘ X2 = ’, X2);

            end;

readln

END.
Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây :

Câu 6: Cho chương trình viết bằng PASCAL sau đây :

PROGRAM GiaiPTBac2;

uses crt;

var A, B, C : real;

DELTA, X1, X2 : real;

BEGIN

            write(‘ Nhap cac he so A, B, C : ’);

readln(A, B, C);

DELTA := B*B – 4*A*C ;

if  DELTA < 0 then writeln(‘ Phuong trinh vo nghiem.’);

X1 := ( – B – SQRT(DELTA) ) / (2 *A) ;

X2 :=  – B / A – X1 ;

writeln(‘ X1 = ’, X1);

writeln(‘ X2 = ’, X2);

readln

END.

Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây :

Câu 7: Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh ?

Câu 8: Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh ?

Câu 9: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây :

Câu 10: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây :

Câu 11: Cho hai dạng lặp FOR – DO trong PASCAL như sau :

Dạng lặp tiến :
    FOR <biến đếm> := <giá trị đầu> TO <giá trị cuối> DO <câu lệnh> ;

Dạng lặp lùi :
    FOR <biến đếm> := <giá trị cuối> DOWNTO <giá trị đầu> DO <câu lệnh> ;

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu đưới dây :

Câu 12: Cho hai dạng lặp FOR – DO trong PASCAL như sau :

Dạng lặp tiến :
    FOR <biến đếm> := <giá trị đầu> TO <giá trị cuối> DO <câu lệnh> ;

Dạng lặp lùi :
    FOR <biến đếm> := <giá trị cuối> DOWNTO <giá trị đầu> DO <câu lệnh> ;

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:  

Câu 13: Trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao thường có cấu trúc lặp để mô tả việc lặp đi lặp lại một số thao tác nào đó khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn.

Để tổ chức việc lặp như vậy PASCAL dùng câu lệnh WHILE – DO có dạng :
        WHILE <điều kiện> DO <câu lệnh>;

    Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây :

Câu 14: Trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao thường có cấu trúc lặp để mô tả việc lặp đi lặp lại một số thao tác nào đó khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn.

Để tổ chức việc lặp như vậy PASCAL dùng câu lệnh WHILE – DO có dạng :
        WHILE <điều kiện> DO <câu lệnh>;

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây :

Câu 15: Cho chương trình viết bằng ngôn ngữ PASCAL sau đây :

PROGRAM Inso;

Uses crt;

Var M, N, I : integer;

BEGIN

          clrscr;

          M := 0 ;

          N := 0 ;

          For I := 1 TO 10000 do

              Begin

                   if  (  (I mod 3) = 0 )  then M := M + 1 ;

                   if  (  (I mod 3) = 0 ) and ( (I mod 5) = 0 ) then N := N + 1 ;

              End;

          writeln( M,‘     ’, N );

          readln

END.

Phát biểu nào dưới đây về chương trình trên là đúng ?

Câu 16: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp cách viết các câu lệnh ghép nào sau đây là đúng?

Câu 17: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?

Câu 18: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?

Câu 19: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng ?

Câu 20: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng ?

Câu 21: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng ?

Câu 22: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh if…then…?

Câu 23: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh if…then…else…?

Câu 24: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng với câu lệnh rẽ nhánh if…then…else…?

Câu 25: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng ?

Câu 26: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A, B, C có cùng lớn hơn 0 hay không ta viết câu lệnh If thế nào cho đúng ?

Câu 27: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặc cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp For có một lệnh con ?

Câu 28: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp For có nhiều lệnh con ?

Câu 29: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp While có một lệnh con ?

Câu 30: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp While có một lệnh con ?
 

Câu 31: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp While có nhiều lệnh con ?

Câu 32: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả gì ?
For i := 10 downto 1 do write(i, ‘ ’); 

Câu 33: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả gì ?
For i := 10 to 1 do write(i, ‘ ’); 

Câu 34: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì ?
i := 0 ;        while i <> 0 do write(i, ‘ ’) ;

Câu 35: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau cho kết quả trên màn hình là gì với i là biến số nguyên ?
For i := 1 to 100 do if i mod 9 = 0 then write(i, ‘ ’); 

Câu 36: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì ?
T := 0 ;
For i := 1 to N do
    If (i mod 3 = 0) or (i mod 5 = 0) then T := T + i ;

Câu 37: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì ?
T := 0 ;
For i := 1 to N do
    If (i mod 3 = 0) and (i mod 5 = 0) then T := T + i ;

Câu 38: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết giá trị của M sau khi thực hiện đoạn chương trình sau với a=19 và b=12   ?
M := a ;
If a<b then M := b ;

Câu 39: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hãy cho biết đoạn chương trình sau làm công việc gì ?
I := 0 ; T := 0 ;
While I < 10000 do 
        Begin
            T := T + I ;
            I := I + 2 ;
        End ;

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây