© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn Vật lý, ôn thi tốt nghiệp THPT, đề 05

  • : 48
  • : 60 phút

Bộ đề ôn thi THPT
Môn: Vật lý - Đề 05

Câu 1: Biểu thức li độ của vật dao động diều hòa có dạng X = Asinω,t +  β), vận tốc của vật có giá trị cực đại là

Câu 2: Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động Cơ học tắt dần ?

Câu 3: Con lắc lò xo. Đầu trên cố định, đầu dưới gần vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trưởng g. Khi vật ở vị trí cân bang, độ giãn của lò xo là Δl. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng biểu thức

Câu 4: Khi có sóng dừng trên một đoạn đây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng

Câu 5: Điện từ trưởng xuất hiện trong vùng không gian nào dưới đây ?

Câu 6: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 7: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện c. Nếu dung kháng Zc bằng R thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn

Câu 8: Đặt điện áp u = UoSinωt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trớ thuần của mạch không đôi. Khi có hiện tượng cộng hương điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai

Câu 9: Trong việc truyền tải điện năng đi xa. biện pháp để giảm công suất hao phí trên đường đây tải điện là

Câu 10: Hãy chọn câu đúng 
Khi xác định bước sóng một bức xạ màu da cam, một học sinh đâ tìm được giá trị đúng là :

Câu 11: Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là :

Câu 12: Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L sẽ phát ra vạch quang phổ

Câu 13: Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về

Câu 14: . Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

Câu 15: Điều nào sau đây là đúng khi nói về tia β+ ?

Câu 16: Trong các biểu thức sau đây. biểu thức nào đúng với nội dung của định luật phóng xạ ? (với mo là khối lượng chất phóng xạ ban đầu. m là khối lượng chất phóng xạ còn lại tại thời điểm t,  ⋋ là hằng số phân rã phóng xạ).

Câu 17: Một vật dao động điều hòa với biên độ A. tần số góc ω. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

Câu 18: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hòa với biên độ A = 6cm. Chọn gốc thời gian t = 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 21c đầu tiên là

Câu 19: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m. Vật dao động điều hòa theo phương thảng đúng với biên độ 10cm. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng có độ lớn là

Câu 20: Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8,2cm. người
ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp. dao động điều hòa theo phương thảng đúng có tần số 15 Hz và luôn luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đôi khi truyền đi. số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là 

Câu 21: Một mạch dao động có tụ điện cau 21 và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số dao động điện từ trong mạch bằng 500Hz thì L phải có giá trị là

Câu 22: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một điện á xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 Ω. cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có cau22. Để điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha 4 so với cường độ dòng điện thi dung kháng của tụ điện là

Câu 23: Một máy biển áp có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp 1000. Bỏ qua mọi hao phí của máy biển áp. Đặt vào hai đầu cuộn s cấp điện áp xoay chiều có giả trị hiệu dụng 100V thì điện áp hiệu dụr ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là :

Câu 24: Đặt điện áp u = U0cosωt với U0. ω) không đổi vào hai đầu đoạn mạc RLC không phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần 80 V, hai đâu cuộn dây thuần cám (cảm thuần) là 120 V và hai đầu điện là 60 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng

Câu 25: Một tụ có điện dung cau25 được mắc nối tiếp với một điện tỉ
r = 10√3Ω. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp có biểu thi
u = 400√2cos100πt (V). Cường độ dòng điện i qua mạch, tính bàr ampe, có biểu thức :

Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng về hiện tượng giao thoa ánh sáng, khoải cách giữa hai khe a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phăng chứa hai kl đền màn quan sát D = 2 m. Hai khe được chiêu bằng ánh sáng có bước sóng ⋋, = 0,6 pm. Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa.vị trí của vân sáng bậc 2 cách vân trung tâm là

Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc. hai kl hẹp cách nhau 1mm, mặt phăng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5t Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6mm. Bước sóng của ái sáng dùng trong thí nghiệm này bằng

Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 2mm, từ khe đên màn là lm, bước sóng ánh sái là 0,5|im. Tại vị trí cách vân trang tâm 0,75mm ta được vân loại g: bậc mấy ? 

Câu 29: eV = 1,6.10-19J; h = 6,625.10-34Js; c=3.108m/s Khi êlectrôn trong nguyên tử hidrô chuyên từ quỹ đạo dừng có năng lượng Em =  -0.85 eV sang quỹ đạo dừng có năng lượng En = -13.60 eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng 

Câu 30: Catôt của một tế bào quang điện làm bằng vônfram. Biết công thoát của êlectron đối với vônfram là 7,2.10''^ khi được chiếu sáng bằng một chùm bức xạ có các bước sóng:  ⋋1 = 0,265 |ạm ;  ⋋2 = 0.30 pm:  ⋋3 = 0,56 pm;  ⋋ 4 = 0.26 pm;  ⋋ 5= 0.66 pm. Những bức xạ của bước sóng nào gây ra dòng quang điện
 

Câu 31: Chu kì bán rà của cau 31 là T = 20 năm. Sau 80 nãm, số phần trâm hạt nhân còn lại chưa phản rã bằng

Câu 32: Cho phản ứng hạt nhân : cau 32
Cho biết khối lượng hạt nhân: mNa = 22,983734u ; mp = 1,007276u; mHe = 4,001506 u : mNe = 19.986950u. Phản ứng này thu hay tỏa bao nhiêu nâng lượng ?

II. PHẦN RIÊNG CHO MỖI CHƯƠNG TRÌNH (Học sinh học theo chương trình nào thì làm theo chương trình ấy)
A. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

 

Câu 33: Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động: cau33 Kết luận nào sau đây là đúng ? 

Câu 34: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A. B cách nhau l0Cm có phương trình dao động là UA = UB = 5sin20πt (cm). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1 m/s. Phương trình dao động tổng hợp tại điểm M trên mặt nước la trung điểm của AB là

Câu 35: Cho mạch điện xoay chiều có điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cam kháng. Kết luận nào sau đây là không đúng ?

Câu 36: Một máy thu vô tuyến điện có mạch dao động gồm cuộn cảm L = 5 μF và tụ điện C = 2000F. Bước sóng của sóng vô tuyến mà máy thu được là 

Câu 37: Dùng tia nào dưới đây để chữa bệnh còi xương ?

Câu 38: Cho khối lượng êlectron là m = 9,1.10-31 kg, điện tích èlectroi e = 1,6.10-19C. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điệ» bằng bao nhiêu ? Biết hiệu.điện thế hãm bằng 45.5V.

Câu 39: Phát biếu nào sau đây về đồng vị là không đúng ?

Câu 40: Thuyết lượng tử không giải thích được các hiện tượng nào sau đây ?

B. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO.
 

Câu 41: Các hạt và phân hạt của nó là các hạt sơ cấp :

Câu 42: Một vật rắn đang quay chậm dần đều quanh một trục cổ định xuyên qua vật thì

Câu 43: Một ròng rọc có bán kính 20cm. có momen quán tính 0,04 kg.m2 đối với trục của nổ. Ròng rọc chịu tác dụng bởi một lực không đôi 1,2 N tiếp tuyến với vành. Lúc đầu ròng rọc đúng yên. Tính tốc độ góc của ròng rọc sau khi quay được 5s. Bỏ qua mọi lực cản.

Câu 44: Một cánh quạt có momen quán tính là 0,3 kg.m2, được tăng tốc từ . trạng thái nghi đến tốc độ góc 100 rad/s. Hỏi cân phải thực hiện một công là bao nhiêu ?

Câu 45: Một con lắc lò xo treo thảng đúng dao động với chu kỳ 0,5s. Khối lượng quà nặng 400g. Lấy π2 ≈ 10. cho g = 10m/s2. Độ cứng của lò xo là

Câu 46: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có độ tự cảm L = 10μH và điện dung c biến thiên từ 10pF đến 250pF. Máy có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng lừ

Câu 47: Chỉ ra ý sai.
Những nguồn sáng sau đây sẽ cho quang phổ liên tục :

Câu 48: Sự phản hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây