© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề kiểm tra Tin học 11, học kì I

  • : 35
  • : 30 phút

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TIN HỌC 11

Câu 1: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hàm length(S) cho kết quả là gì?

Câu 2: Trong Pascal, có 2 xâu S1,S2 độ dài đều là 255.

s2:= ' ';
for i:= 1 to length(s) do s2:= s2+upcase(s[i]);

Giả sử nhập S1 là xâu: qwerty, thì kết quả của S2 khi thực hiện đoạn chương trình trên là:

Câu 3: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, xâu kí tự có tối đa?

Câu 4: Trong Pascal, cách khai báo xâu kí tự nào sau đây là đúng?

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, sau khi chương trình thực hiện xong đoạn chương trình sau, giá trị của biến S là?

S := ‘Ha Noi mua thu’;
Delete (S, 7, 8); Insert (‘Mua thu’, S, 1);

Câu 6: Trong Pascal, xâu không có kí tự nào được gọi là?

Câu 7: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phần tử đầu tiên của xâu kí tự mang chỉ số là?

Câu 8: Trong Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

Y:= ' ';
for i:=1 to length(X) do If X[i]<> ' ' then Y:=Y+X[i];

Câu 9: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với xâu kí tự có các phép toán là?

Câu 10: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, thủ tục chèn xâu S1 vào xâu S2 bắt đầu từ vị trí vt được viết:

Câu 11: Trong Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

d:=0;
for i:=1 to Length(X) do
If (X[i] >= '0 ') and (X[i] <= '9 ') then d:=d+1;

Câu 12: Trong Pascal, khi làm việc với kiểu xâu ta có thể?

Câu 13: Trong Pascal, cách khai báo nào sau đây là sai khi khai báo xâu kí tự?

Câu 14: Giả sử có 2 biến xâu x và y (y đã có giá trị) câu lệnh nào sau đây là không hợp lệ?

Câu 15: Trong Pascal, để tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu 'hoa ' trong xâu T ta có thể viết bằng cách nào sau?

Câu 16: Trong Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện việc gì?

X:=Length(S);
for i:=X to 1 do
if S[i] = ' ' then Delete(S,i,1);

Câu 17: Trong Pascal, hàm Upcase(c) sẽ cho kết quả là?

Câu 18: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, thủ tục Delete (S, V, N). thực hiện công việc gì trong các việc sau?

Câu 19: Trong Pascal, ta có thể coi xâu kí tự là?

Câu 20: Trong Pascal, để khai báo trực tiếp mảng 2 chiều ta thực hiện:

Câu 21: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để đổi giá trị hai phần tử mảng một chiều A tại hai vị trí i và j, ta viết:

Câu 22: Trong Pascal, khai báo kiểu gián tiếp biến mảng hai chiều ta thực hiện:

Câu 23: Trong Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng:

Câu 24: Trong Pascal, có đoạn chương trình sau:

Min:=C[1]; cs:=1;
for i:=1 to n do
if A[i] < Min then
Begin
Min := A[i];
cs:=i;
End;

Giả sử các phần tử của mảng A nhận các giá trị là: 4,8,6,3,0,1,7,6, thì kết quả của Min và cs sau khi chạy đoạn chương trình trên là:

Câu 25: Trong Pascal, để truy cập tới phần tử của mảng 1 chiều ta dùng cặp dấu ngoặc nào?

Câu 26: Trong Pascal, để khai báo trực tiếp mảng 1 chiều ta thực hiện?

Câu 27: Trong Pascal, khai báo kiểu gián tiếp biến mảng một chiều ta thực hiện:

Câu 28: Trong Pascal, có đoạn chương trình sau:

var A:array[1..10] of real;
 i:byte;
begin
Randomize;
for i:=1 to 10 do A[i]:=random(100);
end.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 29: Trong Pascal, có khai báo: B:array[1..10,1..10] of integer; thì việc truy xuất đến phần tử của mảng sẽ được viết là:

Câu 30: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với cách khai báo như sau:

Type mang = array[1..100] of integer;
Var a, b: mang; c: array[1..100] of integer;

Câu lệnh nào dưới đây là hợp lệ?

Câu 31: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal:

Câu 32: Trong Pascal, có đoạn chương trình sau:

Var S:array[1..10] of real;

S2:=0;
for i:=1 to 10 do
 if S[i] < 50 then s2:=s2+s[i];

Đoạn chương trình trên dùng để tính:

Câu 33: Trong Pascal, có khai báo: B:array[1..10,1..10] of integer; công việc nhập dữ liệu cho mảng sẽ được thực hiện qua câu lệnh:

Câu 34: Trong Pascal, câu lệnh nào sau đây được khai báo đúng:

Câu 35: Trong Pascal, ta có khai báo như sau:

var a : array[1..10] of real;
i:byte;

Để nhập dữ liệu cho các phần tử trong mảng ta thực hiện:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây