© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi học kì I, môn GDQP

  • : 60
  • : 30 phút

ĐỀ TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I
MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 

Câu 1: Hồ Chí Minh khẳng định phải dùng bạo lực cách mạng để giành chính quyền và giữ chính quyền. Vì một trong những lý do gì? 

Câu 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam như thế nào? 

Câu 3: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, một trong những chức năng của Quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

Câu 4: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, quân đội nhân dân Việt Nam có những chức năng: 

Câu 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc XHCN là gì? 

Câu 6: Ba chức năng cơ bản của quân đội nhân dân Việt Nam được Hồ Chí Minh xác định, thể hiện vấn đề gì trong quá trình xây dựng quân đội.

Câu 7: Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động toàn quốc đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp , ngày tháng, năm nào? 

Câu 8: Một trong những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN là gì? 

Câu 9: Một trong những nguyên tắc cơ bản về xây dựng Hồng quân của Lê nin là gì? 

Câu 10: Một trong những nguyên tắc cơ bản về xây dựng Hồng quân của Lê nin là gì? 

Câu 11:  Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định yếu tố con người có vai trò như thế nào trong xây dựng Quân đội nhân dân? 

Câu 12:  Một trong những nguyên tắc cơ bản xây dựng Hồng quân của Lê nin là gì? 

Câu 13: Nguyên tắc cơ bản về xây dựng lực lượng Hồng quân của Lê nin là gì? 

Câu 14:  Để phát huy nhân tố con người trong xây dựng quân đội, Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề gì? 

Câu 15: Hồ Chí Minh xác định vai trò của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN như thế nào?  

Câu 16: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chúng ta dự kiến chiến tranh có thể kéo dài bao lâu? 

Câu 17: Để bảo vệ Tổ quốc XHCN Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng yếu tố nào? 

Câu 18: Hồ Chí Minh khẳng định mục đích chính trị cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp là gì? 

Câu 19: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến lâu dài như thế nào? 

Câu 20: Hồ Chí Minh xác định tính chất xã hội của chiến tranh như thế nào? 

Câu 21: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gồm thứ quân nào? 

Câu 22: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sử dụng bạo lực cách mạng để làm gì? 

Câu 23: Hồ Chí Minh khẳng định mục đích của chiến tranh chống xâm lược là gì? 

Câu 24: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định phải kháng chiến lâu dài dựa vào sức mình là chính. Vì sao?

Câu 25:  Một trong 4 nội dung học thuyết bảo vệ Tổ quốc XHCN của Lê nin là gì? 

Câu 26: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu bảo vệ Tổ quốc XHCN là gì? 

Câu 27:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiến hành chiến tranh nhân dân như thế nào? 

Câu 28: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gồm những thứ quân nào? 

Câu 29: Hồ Chí Minh khẳng định mục đích của chiến tranh chống xâm lược là gì? 

Câu 30: Hồ Chí Minh xác định tính chất xã hội  của chiến tranh như thế nào? 

Câu 31: Hồ Chí Minh xác định nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân về bảo vệ Tổ quốc như thế nào? 

Câu 32: Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định yếu tố con người có vai trò như thế nào trong xây dựng Quân đội nhân dân? 

Câu 33: Một trong những mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới là gì? 

Câu 34:  Vì sao Hồ Chí Minh khẳng định phải tiến hành chiến tranh nhân dân?

Câu 35:  Lê Nin xác định nguyên tắc đoàn kết quân, dân trong xây dựng Hồng quân như thế nào? 

Câu 36: Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lê nin về bản chất chiến tranh như thế nào? 

Câu 37: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sử dụng bạo lực cách mạng để làm gì? 

Câu 38: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội nhân dân Việt Nam  quan hệ với nhau như thế nào? 

Câu 39: Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định nội dung cơ bản của đánh giặc toàn diện là gì? 

Câu 40: Một trong những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN là gì?

Câu 41: Trong các yếu tố tạo nên sức mạnh của Quân đội nhân dân, Hồ Chí Minh coi yếu tố con người có vị vai trò như thế nào? 

Câu 42: Học thuyết bảo vệ Tổ quốc XHCN của Lê nin, tập trung vào mấy nội dung? 

Câu 43: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong sức mạnh của toàn dân đánh giặc, vị trí của lực lượng vũ trang nhân dân được xác định như thế nào? 

Câu 44: Để phát huy nhân tố con người trong xây dựng quân đội, Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề gì? 

Câu 45: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến dựa vào sức mình là chính được thể hiện như thế nào? 

Câu 46: Ba chức năng cơ bản của quân đội nhân dân Việt Nam được Hồ Chí Minh xác định, thể hiện vấn đề gì trong quá trình xây dựng quân đội? 

Câu 47: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin về bảo vệ Tổ quốc XHCN như thế nào ?. 

Câu 48: Lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê-nin về bản chất giai cấp của Lực lượng Vũ trang là gì? 

Câu 49: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giành chính quyền và giữ chính quyền như thế nào ? 

Câu 50: Quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lê-nin về bản chất của chiến tranh như thế nào ? 

Câu 51: Quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lê-nin về chiến tranh như thế nào ? 

Câu 52: Một trong những cơ sở hình thành nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo là gì? 

Câu 53: Học thuyết bảo vệ Tổ quốc XHCN của Lê nin, tập trung vào mấy điểm? 

Câu 54: Quan điểm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới như thế nào? 

Câu 55: Quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lê-nin về nguồn gốc của chiến tranh là :

Câu 56: Một trong những nội dung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân: 

Câu 57: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, tập trung vào mấy điểm? 

Câu 58: Tính toàn diện trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân được thể hiện ở nội dung. 

Câu 59: Một trong những nội dung xây dựng tiềm lực quân sự, trong xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân là: 

Câu 60: Kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh ở nước ta hiện nay, nhằm mục đích gì? 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây