© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Bài kiểm tra 1 tiết Tin học 11

  • : 40
  • : 30 phút

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I
MÔN: TIN HỌC 11

Câu 1: Cho đoạn chương trình:

x:=2;
y:=3;   
IF x > y THEN F:= 2*x – y
ELSE
IF x=y THEN F:= 2*x
ELSE
F:= x*x + y*y ; 


Sau khi thực hiện chương trình, giá trị  F là:

Câu 2: Câu lệnh nào sau đây là đúng trong pascal?

Câu 3: Cho đoạn chương trình:

S:=1; n:=2;
While s<=7 do 
Begin 
S:=s+n;  
N:=n+1;
End;
Write(‘Tong S la:’,S:4);


Kết quả là?

Câu 4: Cho đoạn chương trình:   

K:=10;
While (K>5) do K:=K-2;
Write(K);   

Kết quả xuất ra màn hình là:

Câu 5: Cho biểu thức trong toán như sau: bieu thuc,hãy biểu diễn biểu thức trên bằng ngôn ngữ lập trình Pascal.

Câu 6: Cho biểu thức A: = 5*sqr(x-y) - sqrt(x+1)/2, khi x,y lần lượt nhận giá trị 3; 2 thì kết quả thu được là?

Câu 7: Để đưa giá trị hai biến x,y ra màn hình ta sử dụng thủ tục nào sau đây trong Pascal?

Câu 8: Cho điều kiện bieu thuc dieu kien trong Pascal ta biểu diễn biểu thức như sau:

Câu 9: Cho đoạn chương trình:

N:=5;  
x:=0; 
For i:=1 to N do
If ( i mod 2=0) then  x:=x+1;   
Write(x);


Kết quả là:

Câu 10: Cho hai biến x,y thoả 100 <= x,y <= 150 khi S = x*y thì S khai báo như thế nào là ít tốn bộ nhớ nhất?

Câu 11: Biểu diễn nào sau đây không phải là biểu diễn hằng trong Pascal?

Câu 12: Cú pháp khai báo cấu trúc lặp dạng tiến với số lần lặp biết trước:

Câu 13:

T:= 0; 
FOR i:= 100 TO 999 DO 
IF (i MOD 2 < > 0) AND (i MOD 3 = 0) THEN T := T + i;


Đoạn chương trình trên dùng để:

Câu 14: Giá trị ‘2a+b’  thuộc kiểu hằng nào sau đây?

Câu 15: Cấu trúc chương trình có mấy phần?

Câu 16: Kiểu thực Real bộ nhớ lưu trữ là bao nhiêu Byte?

Câu 17: Trong pascal cho đoạn chương trình :   

Begin
X:=2;
Y:= X-2; 
X:= 2*X-3;
Y:=Y-X;
End;

Hỏi kết quả cuối cùng của X, Y sau khi thực hiện đoạn chương trình trên là bao nhiêu?

Câu 18:

S := 0 ;
i:= 0;
m:= 4;
WHILE i < = m DO
BEGIN
i := i + 1;
S:= S + i;
END;   


Cho kết quả:

Câu 19: Trong Turbo Pascal để biên dịch chương trình ta sử dụng tổ hợp phím:

Câu 20: Trong các tên sau, tên nào là đúng  trong ngôn ngữ Pascal?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây