© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn Toán- Đề thi khảo sát chất lượng THPT Quốc Gia 2017-2018, lần 3 (Mã Đề 132)

  • : 50
  • : 90 phút

Câu 1:  Tìm hệ số của số hạng chứa x3 trong khai triển của c1

Câu 2: : Số nghiệm thực của phương trình C2

Câu 3:  Cho khối trụ có độ dài đường sinh bằng a và bán kính đáy bằng R. Tính thể tích của khối trụ đã cho. 

Câu 4:  Tìm đạo hàm của hàm số C4
 . 

Câu 5:  Tìm nguyên hàm  F(x) của hàm số f (x ) = sin2x, biết C5

Câu 6:  Gọi (C) là đồ thị của hàm số c6 . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai. 

Câu 7: Cho số phức z=3+i. Tính c7

Câu 8: Cho miền phẳng (D) giới hạn bởi đồ thị hàm số y x , hai đường thẳng x= 1, x = 2 và trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay (D) quanh trục hoành. 

Câu 9: Cho hàm số f(x) liên tục trên c9

Câu 10:  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz,  cho điểm A (3;-2;1) và mặt phẳng (P): x+y+2z-5 = 0. Đường thẳng nào sau đây đi qua A và song song với mặt phẳng (P)

Câu 11:  Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ ? 
hc11

Câu 12:  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? 

Câu 13:  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz,  cho điểm M(1;0;1) và mặt phẳng (P) : 2x+y+2z+5 = 0. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) là 

Câu 14: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S)  : (x + 1)2 + (y - 3)2 + (z - 2)2 = 9. Tọa độ tâm và bán kính của mặt cầu (S) là 

Câu 15: Biết phương trình log3(3x - 1) [1 + log3 (3x - 1)] = 6 có hai nghiệm là x1<x2 và tỉ số c15,2  trong đó a, b ∈ N* , và ab có ước chung lớn nhất bằng 1. Tính a + b

Câu 16: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và 3 chữ số đó đôi một khác nhau ? 

Câu 17: Gọi S  là diện tích miền hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ bên. Công thức tính S  là hc17

Câu 18: Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
c18 trên đoạn [2;4] lần lượt 
là , M m. Tính . S= M+m 

Câu 19: Cho hàm số f (x) = 4x3 + 2x + 1. Tìm  ∫f(x) dx

Câu 20: Điểm M trong hình vẽ dưới đây biểu thị cho số phức 
hc20

Câu 21: Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA = α . Đáy ABC nội tiếp trong đường tròn tâm I có bán kính bằng 2a (tham khảo hình vẽ). Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC. 
hc21

Câu 22: Cho z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình 2z2+1=0 (trong đó số phức z1 có phần ảo âm). Tính z1+3z2

Câu 23: Cho a là số thực dương. Viết biểu thứcc23 dưới dạng lũy thừa cơ số a ta được kết quả 

Câu 24: Tính tổng vô hạn sau: c24

Câu 25: Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA =α . Đáy ABC thỏa mãn AB = 3a (tham khảo hình vẽ). Tìm số đo góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABC). 

Câu 26:  Cho đường cong (C) có phương trình c26
. Gọi M là giao điểm của (C) với trục tung. Tiếp tuyến của (C) tại M có phương trình là 

Câu 27: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau: 
c27Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào? 

Câu 28: Tìm c28

Câu 29: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau: 
 c29
Tìm số nghiệm của phương trình 2|f(x)| - 1 = 0

Câu 30:  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz,  cho điểm A (1;2;3). Gọi A1,A2,A3 lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các mặt phẳng (Oyz), (Ozx), (Oxy) . Phương trình của mặt phẳng (A1A2A3) là

Câu 31: Cho a là số thực dương thỏa mãn a # 10 , mệnh đề nào dưới đây sai ? 

Câu 32: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng nào sau đây chứa trục Ox ? 
2y+z=0    x+2y=0    x+2y-z=0  ​x-2z=0

Câu 33: Cho hình nón có độ dài đường sinh bằng 2a và chu vi đáy bằng 2π a. Tính diện tích xung quanh S của hình nón. 

Câu 34:  Cho lăng trụ tam giác đều . ABC .A'B'C' có tất các cạnh bằng a (tham khảo hình vẽ). Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và B'C 
hc34

Câu 35:  Cho hàm số y = f(x) = ax3 + bx2 + cx + d (a#0)có đồ thị như hình vẽ. Phương trình f(f(x) =0)có bao nhiêu nghiệm thực ?  
hc35

Câu 36:  Biết c36 Trong đó a,b,c là các số nguyên dương, phân số b/c tối giản. Tính T = a2 + b2+ c2

Câu 37:  Gọi S là tập các giá trị của tham số thực m để hàm số y = x2 + ln (x+m+2) đồng biến trên tập xác định của nó. Biết c37. Tính tổng K= a+b là:

Câu 38: Có bao nhiêu số phức thỏa mãnc38

Câu 39: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;0;6) . Biết rằng có hai điểm M, N phân biệt thuộc trục Ox sao cho các đường thẳng , AM AN cùng tạo với đường thẳng chứa trục Ox một góc 450. Tổng các hoành độ hai điểm M, N  tìm được là 

Câu 40: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình 3cosx-1=0 trên đoạn [0;4π] là 

Câu 41: Hai chiếc ly đựng chất lỏng giống hệt nhau, mỗi chiếc có phần chứa chất lỏng là một khối nón có chiều cao 2 dm (mô tả như hình vẽ). Ban đầu chiếc ly thứ nhất chứa đầy chất lỏng, chiếc ly thứ hai để rỗng. Người ta chuyển chất lỏng từ ly thứ nhất sang ly thứ hai sao cho độ cao của cột chất lỏng trong ly thứ nhất còn 1dm. Tính chiều cao h của cột chất lỏng trong ly thứ hai sau khi chuyển (độ cao của cột chất lỏng  tính từ đỉnh của khối nón đến mặt chất lỏng - lượng chất lỏng coi như không hao hụt khi chuyển . Tính gần đúng h với sai số không quá 0,01dm).   
hc41

Câu 42: Có tất cả bao nhiêu bộ số nguyên dương (n,k) biết n<20 và các số c42 theo thứ tự đó là số hạng thứ nhất, thứ ba, thứ năm của một cấp số cộng. 

Câu 43:  Gọi S  là tập các giá trị dương của tham số m sao cho hàm số y = x3 - 3mx2 + 9x - m  đạt cực trị tại x1, x2 thỏa mãn |x1 - x2| ≤ 2. Biết S = (a;b] . Tính T=b-a 

Câu 44: Trò chơi quay bánh xe số trong chương trình truyền hình "Hãy chọn giá đúng" của kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam, bánh xe số có 20 nấc điểm: 5, 10, 15, ....., 100 với vạch chia đều nhau và giả sử rằng khả năng chuyển từ nấc điểm đã có tới các nấc điểm còn lại là như nhau.  Trong mỗi lượt chơi có 2 người tham gia, mỗi người được quyền chọn quay 1 hoặc 2 lần, và điểm số của người chơi được tính như sau: + Nếu người chơi chọn quay 1 lần thì điểm của người chơi là điểm quay được. + Nếu người chơi chọn quay 2 lần và tổng điểm quay được không lớn hơn 100 thì điểm của người chơi là tổng điểm quay được. + Nếu người chơi chọn quay 2 lần và tổng điểm quay được lớn hơn 100 thì điểm của người chơi là tổng điểm quay được trừ đi 100. Luật chơi quy định, trong mỗi lượt chơi người nào có điểm số cao hơn sẽ thắng cuộc, hòa nhau sẽ chơi lại lượt khác. An và Bình cùng tham gia một lượt chơi, An chơi trước và có điểm số là 75. Tính xác suất để Bình thắng cuộc ngay ở lượt chơi này. 

Câu 45: Cho phương trình c45Có bao nhiêu giá trị thực của tham số a thuộc đoạn [-2018;2018] để phương trình đã cho có đúng một nghiệm thực ?

Câu 46: Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên R\{0} thỏa mãn: c46

Câu 47: Cho hình lập phương . ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Một đường thẳng d đi qua đỉnh D' và tâm I của mặt bên BCC'B'. Hai điểm M, N thay đổi lần lượt thuộc các mặt phẳng (BCC'B') và  (ABCD) sao cho trung điểm K của MN thuộc đường thẳng d (tham khảo hình vẽ). Giá trị bé nhất của độ dài đoạn thẳng MN là 
hc47
 

Câu 48: Cho số phức z=1+i. Biết rằng tồn tại các số phức z1=a+5i, z2=b(trong đó a,b∈z,  b>1 ) thỏa mãn 3|z-z1| = 3|z-z2| Tính b-a 

Câu 49:  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng c49,1  c49,2và hai điểm A(a;0;0), A' (0;0;b). Gọi (P) là mặt phẳng chứa d và d' ; H là giao điểm của đường thẳng AA' và mặt phẳng (P). Một đường thẳng Δ thay đổi trên (P) nhưng luôn đi qua H đồng thời Δ cắt d và d' lần lượt tại , B B'. Hai đường thẳng AB, A'B' cắt nhau tại điểm M. Biết điểm M  luôn thuộc một đường thẳng cố định có véc tơ chỉ phương u(15; 10;-1); (tham khảo hình vẽ). Tính T=a+b 
hc49

Câu 50: Cho hai hàm số f (x) và g (x) đều có đạo hàm trên R và thỏa mãn:  f 3(2-x) - 2f(2+3x) + x2 .g(x)+36x =0 ∀x ∈ R . Tính A = 3 f(2) +4 f'(2) 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây