© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn hóa học- Đề thi thử THPT Quốc Gia 2018-Lần 1 (Mã đề 205)

  • : 40
  • : 90 phút

Câu 1: Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa 3 nguyên tố C, H, N trong phân tử?

Câu 2: Trong hóa học vô cơ, phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử?

Câu 3: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

Câu 4: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? 

Câu 5: Để tác dụng hết a mol triolein cần dùng tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a bằng

Câu 6: Dẫn V lít khí CO (đktc) qua ống sứ đựng lượng dư CuO nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn giảm 4,0 gam so với ban đầu. Giá trị của V là 

Câu 7: Dung dịch HNO3 0,1 M có pH bằng 

Câu 8: Hòa tan hết m gam chất rắn X gồm CaCO3 và KHCO3 vào dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí CO2 ở đktc. Giá trị của m bằng 

Câu 9: Số đồng phân cấu tạo của anken C4H8 là .

Câu 10: Đốt cháy hết 4,5 gam đimetylamin thu được sản phẩm gồm N2, H2O và a mol khí CO2. Giá trị của a bằng 

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 12: Trong phân tử Gly-Ala-Val-Phe, aminoaxit đầu N là 

Câu 13: Hấp thụ hết 5,6 lít khí CO2 ở đktc vào dung dịch gồm 0,15 mol BaCl2; 0,08 mol Ba(OH)2 và 0,29 mol KOH sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dihcj A và m gam kết tủa. Giá trị của m bằng 

Câu 14: Hỗn hợp E gồm một tripeptit X (có dạng M-M-Gly, được tạo từ các  α – aminoaxit thuộc cùng dãy đồng đẳng), amin Y và este no, hai chức Z (X, Y, Z đều mạch hở, X và Z cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử). Đun nóng m gam E với dung dịch KOH vừa đủ, cô cạn dung dịch thu được chất rắn A gồm 3 muối và 0,08 mol hỗn hợp hơi T (gồm 3 chất hữu cơ) có tỉ khối so với H2 bằng 24,75. Đốt cháy toàn bộ A cần dùng vừa đủ 21,92 gam khí O2 thu được N2, 15,18 gam K2CO3 và 30,4 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Khối lượng chất Y có trong m gam hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây? 

Câu 15: Hỗn hợp M chứa ba peptit mạch hở Ala-Gly-Lys, Ala-Gly và Lys-Lys-Ala-Gly-Lys. Trong hỗn hợp M nguyên tố oxi chiếm 21,302% về khối lượng. Cho 0,12 mol M tác dụng với dung dịch HCl dư sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp gồm ba muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

Câu 16: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp Al và Fe3O4 (trong điều kiện không có không khí thu được 234,75 gam chất rắn X. Chia X thành hai phần: - Cho phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,68 lít khí H2 ở đktc và m gam chất rắn. Hòa tan hết m gam chất rắn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch chứa 82,8 gam muối và 0,6 mol SO2 là sản phẩm khử duy nhất. - Hòa tan hết phần 2 trong 12,97 lít dung dịch HNO3 1M, thu được hỗn hợp khí Y (gồm 1,25 mol NO và 1,51 mol NO2) và dung dịch A chứa các chất tan đều là muối, trong đó có a mol Fe(NO3)3. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của a gần nhất với các giá trị nào sau đây?

Câu 17: Thực hiện phản ứng cracking x mol butan thu được hỗn hợp X gồm 5 chất đều là hiđrocacbon với hiệu suất phẩn ứng là 75%. Cho X đi qua bình đựng dung dịch Br2 dư sau phản wungs hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hết Y bằng khí O2 thu được CO2 và 3,05x mol H2O. Phần trăm khối lượng CH4 trong Y bằng 

Câu 18: Phân kali clorua được sản xuất từ quặng sinvinit có chứa 47% K2O về khối lượng. Phần trăm khối lượng KC1 có trong phân bón đó bằng

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 20: Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa Fe(OH)3. Chất X là 
 

Câu 21: Thủy phân este X (C4H6O2) mạch hở trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ Y và z. Tỉ khối của z so với khí H2 là 16. Phát biểu đúng là.

Câu 22: Cho 30,45 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly vào dung dịch NaOH dư sau phản ứng hoàn toàn thấy có m gam NaOH phản ứng. Giá trị của m là

Câu 23: Thực hiện phản ứng để hiđrat hóa ancol etylic thu được anken X. Tên gọi của X là 

Câu 24: Fomalin (còn gọi là íòmon) được dùng để ngâm xác động thực vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng... Fomalin là dung dịch của chất hữu cơ nào sau đây?

Câu 25: Hòa tan hỗn họp gồm K2O, BaO, AI2O3 và MgO vào nước dư sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch X sau phản ứng thu được kết tủa là

Câu 26: c22

Câu 27: Cho dãy gồm các chất: CH3COOH; C2H5OH; H2NCH2COOH và CH3NH3CI. số chất trong dãy có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH là

Câu 28: Hòa tan hết m gam P2O5 vào 400 gam dung dịch KOH 10% dư sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được 3,5m gam chất rắn. Giá trị nào sau đây gần nhất với giá trị m?

Câu 29: Cho 36,1 gam họp chất hữu cơ X (có công thức hóa học C6H9O4CI) tác dụng với dung dịch NaOH dư khi đung nóng nhẹ sau phản ứng hoàn toàn thu được các sản phẩm gồm: 0,4 mol muối Y; 0,2 mol C2H5OH và X mol NaCl. số nhóm -CH2- trong một phân tử X bằng

Câu 30: Hợp chất hữu cơ X có dạng CnHmO. Đốt cháy hết 0,04 mol X bằng 0,34 mol khí O2 thu được 0,44 mol hỗn hợp gồm các khí và hơi. Mặc khác 0,05 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 sau phản ứng hoàn toàn thu được khói lượng kết tủa vượt quá 10,8 gam. số đồng phân cấu tạo của X là

Câu 31: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế HNO3 trong phòng thí nghiệm như sau:
Phát biểu không đúng về quá trình điều chế là:

Câu 32: Cho hỗn họp khí X gồm HCHO, C2H2 và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp Y (gồm khí và hơi). Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 0,25 mol O2, sinh ra 0,15 mol CO2 và 4,5 gam H2O. Phần trăm khối lượng của C2H2 trong X là

Câu 33: Cho các phát biểu sau:
(a) Anbunin là protein hình cầu, không tan trong nước.
(b) Animoaxit là họp chất hữu cơ tạp chức.
(c) Saccacrozơ thuộc loại disaccarit.
(d) Công thức tổng quát của amin no, mạch hở đơn chức là CnH2n+3N.
(f) Trong phân tử tetrapeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.
(g) Lực bazơ của metylamin mạnh hơn đimetylamin.
Số phát biểu đúng là

Câu 34: Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCI (M là kim loại kiềm). Cho 32,65 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch Y và có 17,6 gam CO2 thoát ra. Dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư được 100,45 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng muối MCI trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 35: Có các chất sau: protein; sợi bông; amoni axetat; nhựa novolac; keo dán ure-fomanđehit; tơ capron; tơ lapsan; tơ nilon-6,6. Trong các chất trên có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm -NH-CO-?

Câu 36: X là một hợp chất hữu cơ có dạng: (H2N)xCnHm(COOH)2. Biết rằng 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng tối đa với 400 ml dung dịch HCl 1M thu được 38,2 gam muối, số đồng phân cấu tạo của X là 

Câu 37: Hỗn họp X gồm Mg, Fe, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng. Cho a gam hỗn hợp X tan hết vào dung dịch Y gồm H2SO4 1,32M và NaNO3 0,8M, thu được dung dịch z chứa b gam các chất tan đều là muối trung hòa và 1,792 lít khí NO (ở đktc). Dung dịch z phản ứng vói dung dịch KOH dư thấy có 68,32 gam KOH phản ứng. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn và 183a = 50b. Giá trị của b gần nhất với giá trị nào sau đây?
 

Câu 38: Cho các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí exetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3.
(2) Cho dung dịch KHSO4 dư vào dung dịch Mg(HCO3)2.
(3) Oxi hóa matanal bằng dung dịch AgNO3 trong NH3.
(4) Nhỏ vài giọt HNO3 đặc vào lòng trắng trứng (anbumin).
(5) cho dung dịch KOH dư vào dung dịch FeCl2.
(6) Nhỏ dung dịch Br2 vào ống nghiệm đựng anilin.
Sau phản ứng hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là:

Câu 39: : Hỗn họp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,6 mol hỗn họp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp z gồm hai muối khan. Đốt cháy hoàn toàn z thu được 110 gam CO2; 53 gam Na2CO3 và m gam H2O. Giá trị của m là
 

Câu 40: Có các tập chất khí và dung dịch sau:
(1) K+, Ca2+, HCO3-, OH  
(2) Fe2+, H+, NO3-, SO42-
(3) Cu2+, Na+, N03-, S042-
(4) Ba2+, Na+, NO3-, cr
(5) N2, Cl2, NH3, O2.
(6) NH3, N2, HCl, SO2.
(7) K+ , Ag+ , NO3- , PO43-.
(8) Cu2+, Na+ , Cl- , OH- .
Số tập hợp cùng tồn tại ở nhiệt độ thường là

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây