© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm hóa hữu cơ 11, Cacbohidrat

  • : 23
  • : 15 phút

Câu 1: Glucozơ (có tên hệ thống là 2,3,4,5,6–pentahiđroxihexanal) thuộc loại hợp chất: 

Câu 2: Khi cho fructozơ (có tên hệ thống là 1,3,4,5,6–pentahiđroxihexan–2–on) vào dung dịch AgNO3 trong NH3 (còn gọi là dung dịch [Ag(NH3)2]OH) thấy có kết tủa bạc kim loại. Điều đó chứng tỏ 

Câu 3: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt sau : glucozơ, fomol, etanol và glixerol có thể dùng chỉ một hoá chất nào dưới đây?

Câu 4: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ monosaccarit có tính chất của ancol đa chức? 

Câu 5: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ monosaccarit có cấu tạo mạch vòng? 

Câu 6: Cho 500,00 gam dung dịch glucozơ 9,00% tác dụng với dung dịch AgNO3 trong dung dịch NH3 (còn gọi là dung dịch [Ag(NH3)2]OH) (lấy dư) đến khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng bạc kết tủa thu được là:  

Câu 7: Lên men dung dịch glucozơ có xúc tác enzim (men) thành etanol. Lấy 50,00 gam dung dịch glucozơ sau khi lên men cho tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 (còn gọi là dung dịch [Ag(NH3)2]OH) thấy có 0,432 gam Ag kết tủa. Nồng độ phần trăm của glucozơ chưa phản ứng còn lại trong dung dịch sau khi lên men bằng 

Câu 8: Saccarozơ được gọi là đisaccarit vì lí do nào sau đây? 

Câu 9: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt sau : saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etanol có thể dùng các hoá chất nào dưới đây? 

Câu 10: Glucozơ tác dụng được với nhóm chất nào dưới đây? 

Câu 11: Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về: 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng?  

Câu 13: Hợp chất X có công thức phân tử C6H12O6, làm mất màu nước brom, tác dụng với hiđro/Ni tạo thành ancol 6 chức mạch không nhánh. Tên gäi của X là: 

Câu 14: Đun 200 gam dung dịch glucozơ với dung dịch phức bạc–amoniac dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 21,6 gam bạc. Nồng độ phần trăm của glucozơ bằng

Câu 15: Cho 250 gam dung dịch fructozơ 4,5% vào dung dịch phức bạc – amoniac dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được Ag kết tủa có khối lượng là 

Câu 16: Hoà tan 18 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và fructozơ vào nước được dung dịch Y. 1/2 dung dịch X vừa đủ làm mất màu nước brom chứa 4,8 gam brom. Phần trăm khối lượng của fructozơ trong hỗn hợp X là 

Câu 17: Cho 200 gam dung dịch X gồm glucozơ và fructozơ thực hiện phản ứng tráng bạc với lượng phức bạc–amoniac dư thu được 21,6 gam bạc kết tủa. Mặt khác, 200 ml dung dịch X vừa đủ làm mất màu nước brom chứa 6,4 gam brom. Nồng độ phần trăm của glucozơ và fructozơ tương ứng bằng 

Câu 18: Thuỷ phân hoàn toàn saccarozơ trong 200 gam dung dịch X sau đó cho từ từ nước brom vào thì thấy đung dịch vừa đủ làm mất màu 6,4 gam brom. Nồng độ phần trăm của saccarozơ trong dung dịch X là 

Câu 19: Sau khi thủy phân hoàn toàn 17,1 gam một disaccarit được tạo bởi 2 đơn vị monosaccarit vòng 6 cạnh, đem toàn bộ dung dịch thực hiện phản ứng tràng bạc, khối lượng bạc thu được lớn nhất là:

Câu 20: Thủy phân 34,2 gam tinh bột một thời gian, sau đó bạn lấy phần dung dịch đem tiến hành phản ứng tráng bạc thấy khối lượng Ag thu được bằng 32,4 gam. Phần trăm khối lượng tinh bột bị thủy phân là:

Câu 21: Hợp chất X tác dụng với Cu(OH)2/NaOH cho dung dịch màu xanh lam, khi đun nóng thì cho kết tủa đỏ gạch. X không phải là chất nào trong số các chất sau?   

Câu 22:  Không dùng thêm thuốc thử, có thể nhận đựơc mấy dung dịch loãng trong số các dung dịch sau : NaOH, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3, FeCl3

Câu 23: Quá trình nào sau đây không có phản ứng hoá học xảy ra ?  

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây