© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm hóa hữu cơ 11, Polime – Vật liệu Polime

  • : 40
  • : 30 phút

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

Câu 2: Nhóm gồm các  polime bền trong môi trường kiềm là:

Câu 3: Polime nào sau đây không tác dụng với nước brom? 

Câu 4: Cho các polime có công thức cấu tạo sau
c4
Những phân tử polime nào được tạo bởi các liên kết peptit ? 

Câu 5: Monome X tạo được polime có công thức cấu tạo :             
       CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2 ... ...
 Monome X là

Câu 6: Monome Q tạo được polime có công thức cấu tạo:  
c6
Monome Q là  

Câu 7: Monome Y tạo được polime có công thức cấu tạo           
          CH2CH=CHCH2CH2CH=CHCH2 ... ...
 Monome Y là :  

Câu 8: Monome nào tạo được polime có công thức cấu tạo dưới đây ?  
 c8

Câu 9: Polime X có công thức                              
( CH2CHCl)n .  
Tên gọi của polime đó là: 

Câu 10: Trong phân tử poli(vinyl clorua), phần trăm khối lượng clo bằng: 

Câu 11: Cho các polime sau : poli(vinyl clorua), polietilen, polibutađien, poli(metyl metacrylat). Những chất nào không bền với dung dịch natri hiđroxit? 

Câu 12: Cho các polime sau : poli(vinyl clorua), polietilen, polibutađien, poliisopren, poli(metyl metacrylat). Dãy gồm các chất kém bền trong không khí là : 

Câu 13: Các loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là: 

Câu 14: Từ monome nào sau đây có thể tổng hợp được poli(vinyl ancol) qua không quá 2 phản ứng? 

Câu 15:  Cho công thức cấu tạo một đoạn mạch của polime X sau : 
c16
Polime X có cấu trúc 

Câu 16: Cho công thức cấu tạo một đoạn mạch của polime sau : 
c16 2
Polime trên thuộc loại polime có cấu trúc A. không điều hoà.   B. điều hoà. C. vô định hình.  D. tinh thể. 

Câu 17:  Cho cấu tạo của một đoạn mạch protein 
c17
Khi thủy phân protein trên trong dung dịch axit H2SO4 loãng làm xúc tác thu được các chất nào sau đây ? 

Câu 18: Poli(vinyl clorua) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng: 

Câu 19: Cho các phản ứng: 
  H2N – CH2 – COOH + HCl → H3N+– CH2 – COOH Cl .   
H2N – CH2COOH + NaOH → H2N – CH2 – COONa + H2O. 
Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic 

Câu 20: Chất cố thể tham gia phản ứng trùng ngưng là 

Câu 21: Chất có thể tham gia phản ứng trùng hợp là 

Câu 22: Trung hoà 7,20 gam axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở cần dùng 100 ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của axit là: 

Câu 23: Hai chất đều có thể tham gia phản ứng trùng ngưng là: 

Câu 24: Polietilen được tổng hợp từ monome có công thức cấu tạo 

Câu 25: Chất nào dưới đây khi tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành tơ nilon–6 ? 

Câu 26: Polime dùng để sản xuất cao su buna–S được điều chế bằng cách đồng trùng hợp buta–1,3–đien với 

Câu 27: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5) 

Câu 28: Một trong những điểm khác nhau của protein so với lipit và glucozơ là: 

Câu 29: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là   

Câu 30: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

Câu 31: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp polime sản xuất cao su buna–S là: 

Câu 32: Thuỷ tinh hữu cơ được điều chế từ:  

Câu 33: Cho các polime tổng hợp :   
c33
–(NH–[CH2]5–CO)n–  (IV) 
Polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là

Câu 34: Chỉ từ n–butan (các dụng cụ thiết bị, xúc tác coi như đầy đủ, không dùng thêm hợp chất hữu cơ khác) và chỉ thực hiện không quá 4 phản ứng trong mỗi trường hợp có thể điều chế được những polime nào ? 

Câu 35: Cho các chất sau :
(CH3)2C = CH CH3 (1) ; Cl CH2 CH = CHBr (2) ;           
        CH2 = CH CH3 (3) ; CH3 CH = CH C  CH (4). 
Những chất nào có đồng phân hình học? 

Câu 36: Polime có cấu tạo mạch như sau : 
c36
 Công thức chung  của polime đó là 

Câu 37: Để điều chế ancol polivinylic người ta có thể: 

Câu 38: Thuỷ phân chuỗi peptit :
...–HN–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH(CH2C6H5)–CO–NH–CH2–CO–...  thu được các amino axit  

Câu 39: Dãy gồm các polime có cấu tạo mạch không nhánh là   

Câu 40: Dung dịch chứa 1,0 gam cao su buna hòa tan trong CCl4 tác dụng vừa hết 1,92 gam brom. Phần trăm polibutađien trong cao su bằng  

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây