© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12, bài 13: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam (1954 - 1965).

  • : 80
  • : 40 phút

Câu 1: Vì sao miền Bắc tiến hành công cuộc cải cách ruộng đất?

Câu 2: Miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất và khôi phục kinh tế trong thời gian nào?

Câu 3: Qua đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc đã thực hiện triệt để khẩu hiệu nào?

Câu 4: Thắng lợi quan trọng trong công cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc là gì?

Câu 5: Bác Hồ đã đến thăm công trường xây dựng cầu Việt Trì vào thời gian nào?

Câu 6: Đến năm 1960, ở miền Bắc có 85% hộ nông dân, 68% diện tích đất đai vào hợp tác xã nông nghiệp Đó là kết quả của:

Câu 7: Đến năm 1960, miền Bắc có 172 xí nghiệp do nhà nước quản lý, hơn 500 xí nghiệp công nghiệp địa phương. Đó là kết quả của:

Câu 8: Đầu năm 1955, khi đã đứng được ở miền Nam Việt Nam, tập đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào?

Câu 9: Vụ tàn sát nào của Mĩ- Diệm diễn ra vào ngày 1-12-1958 làm chết hơn 1000 người dân?

Câu 10: Chính sách nào của Mĩ- Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một phía ở miền Nam?

Câu 11: Hình thức đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm của nhân dân miền Nam trong những ngày đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, chủ yếu là gì?

Câu 12: Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trào Đồng Khởi 1959 - 1960 là gì?

Câu 13: Điền vào chỗ trống câu sau: "Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, bằng....................... "

Câu 14: Tháng 2 - 1959, diễn ra cuộc nổi dậy của đồng bào miền Nam ở đâu?

Câu 15: Ghi các niên đại vào các sự kiện sau đây cho phù hợp:
​1.  Nổi dậy ở Bắc Ái (Ninh Thuận) ....................
2. Khởi nghĩa ở Trà Bồng (Quảng Ngãi) ...........
3. Đồng khởi ở Bến Tre ...................................

Câu 16: Kết quả lớn nhất của phong trào "Đồng Khởi" là gì?

Câu 17: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào "Đồng Khởi" là gì?

Câu 18: Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng họp ở đâu vào thời gian nào?

Câu 19: Đại hội lần III của Đảng đã bầu ai làm Chủ tịch Đảng và Bí thư thứ nhất?

Câu 20: Đại hội lần III của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định vấn đề gì?

Câu 21: Miền Bắc đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ nhất vào thời gian nào?

Câu 22: "Ba nhất" và "Đại phong" là tên phong trào thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm lần I ở miền Bắc trong các ngành:

Câu 23: Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, Nhà nước đầu tư vốn cho xây dựng kinh tế chiếm tỉ lệ bao nhiêu so với thời kì khôi phục kinh tế?

Câu 24: Với phương châm: tiến lên chủ nghĩa xã hội nhanh, mạnh, vững chắc. Đó là thành tựu hay hạn chế của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc?

Câu 25: Tổng thống nào của Mĩ đề ra chiến lược"Chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam?

Câu 26: "Chiến tranh đặc biệt" nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu mà Mĩ đề ra?

Câu 27: Âm mưu cơ bản của "Chiến tranh đặc biệt" mà Mĩ áp dụng ở miền Nam Việt Nam là gì?

Câu 28: Lực lượng cố vấn Mĩ đưa vào miền Nam đến 1964 bao nhiêu tên?

Câu 29: Chỗ dựa của "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam là gì?

Câu 30: Mĩ - ngụy dự định thực hiện những mục tiêu của "chiến tranh đặc biệt" trọng tâm là "bình định" trong vòng 18 tháng. Mục tiêu đó nằm trong kế hoạch nào?

Câu 31: Ghi thời gian vào các sự kiện sau đây cho phù hợp:
1. ............. Lực lượng vũ trang cách mạng thống nhất thành quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.
2. ............ Trung ương cục miền Nam thành lập.
3. ............ Chiến thắng Ấp Bắc - Mĩ Tho
4. .............. Hai vạn tăng ni phật tử Huế biểu tình.
5. .............. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu.
6. .............. 70 vạn quần chúng Sài Gòn biểu tình
7. .............. Ngô Đình Diệm bị lật đổ
8. .............. Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa)
 

Câu 32: Trên mặt trận quân sự, chiến thắng nào của ta có tính chất mở màn cho việc đánh bại "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ?

Câu 33: Chiến thắng quân sự nào của ta đã làm phá sản về cơ bản "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ?

Câu 34: Cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất trong năm 1963 của đồng bào miền Nam?

Câu 35: Thực hiện khẩu hiệu "Người cày có ruộng", Đảng ta đã có chủ trương gì?

Câu 36: Ý nghĩa nào là cơ bản nhất của những thành tựu đạt được trong thời kì khôi phục kinh tế ở miền Bắc (1954 - 1957)?

Câu 37: Miền Bắc tiến hành cải tạo quan hệ sản xuất trong khoảng thời gian nào?

Câu 38: Trong công cuộc cải tạo XHCN, miền Bắc tập trung giải quyết khâu chính trên lĩnh vực nào?

Câu 39: Đến năm 1960, miền Bắc có 85% hộ nông dân, 68% diện tích đất đai vào hợp tác xã nông nghiệp. Đó là kết quả của:

Câu 40: Đến năm 1960, miền Bắc có 172 xí nghiệp do nhà nước quản lý, hơn 500 xí nghiệp công nghiệp địa phương. Đó là kết quả của:

Câu 41: Đến cuối năm 1960, miền Bắc có bao nhiêu hộ nông dân và số ruộng đất vào hợp tác xã nông nghiệp?

Câu 42: Đến cuối năm 1960 miền Bắc có bao nhiêu hộ vào công tư hợp doanh?

Câu 43: Kết quả lớn nhất của công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất ở miền Bắc (1958-1960) là gì?

Câu 44: “Chúng ta đã phạm một số sai lầm như đã đồng nhất cải tạo với xóa bỏ tư hữu và các thành phần kinh tế cá thể, thực hiện sai các nguyên tắc xây dựng hợp tác xã là tự nguyện, công bằng, dân chủ, cùng có lợi”. Đó là một số sai lầm của ta trong thời kì nào?

Câu 45: Trọng tâm phát triển kinh tế miền Bắc thời kì 1958 - 1960 là gì?

Câu 46: Năm 1960 số lượng trường đại học ở miền Bắc có tất cả là:

Câu 47: Đảng ta chủ trương cải tạo họ bằng phương pháp hòa bình, sử dụng mặt tích cực nhất của họ để phục vụ cho công cuộc xây dựng miền Bắc. Họ là giai cấp nào?

Câu 48: Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954 là gì?

Câu 49: “Phong trào ra đời với bản hiệu triệu hoan nghênh Hiệp định Giơ-ne-vơ, ủng hộ hiệp thương tuyển cử, được sự hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân”. Đó là phong trào nào?

Câu 50: Mĩ - Diệm ra “đạo luật 10-59” vào thời gian nào?

Câu 51: Việc Mĩ - Diệm mở rộng chiến dịch “Tố cộng”, “diệt cộng”, ra sắc lệnh “đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật”, thực hiện “đạo luật 10 - 59”. Chứng tỏ điều gì?

Câu 52: Đầu năm 1955, khi đã đứng được ở miền Nam Việt Nam, lập đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào?

Câu 53: Hình thức đấu tranh chống chế độ Mĩ- Diệm của nhân dân miền Nam trong những ngày đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 chủ yếu là gì?

Câu 54: Hội nghị TW Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959) đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì?

Câu 55: Có Nghị quyết TW Đảng 15 soi sáng, nhân dân Trà Bồng Quảng Ngãi đã nổi dậy vào thời gian nào?

Câu 56: Phong trào “Đồng khởi”, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre, bắt đầu vào ngày nào?

Câu 57: Chính sách nào thể hiện “chiến lược chiến tranh một phía” của Mĩ- Diệm?

Câu 58: Trong nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 15, điểm gì có quan hệ với phong trào Đồng Khởi (1960)?

Câu 59: Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời ngày nào?

Câu 60: Ai là chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam?

Câu 61: Đại hội nào của Đảng được xác định là “Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”?

Câu 62: Để hoàn thành nhiệm vụ chung, vai trò của miền Bắc sẽ là gì?

Câu 63: Để hoàn thành nhiệm vụ chung, vai trò của cách mạng miền Nam là gì?

Câu 64: Trọng tâm của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) ở miền Bắc là gì?

Câu 65: Đại hội lần III của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là:

Câu 66: Trong giai đoạn 1961 - 1965 miền Bắc đã phát triển nhiều nhà máy công nghiệp nặng đó là:

Câu 67: Thành tựu lớn nhất miền Bắc đã đạt được trong thời kì kế hoạch 5 năm (1961 - 1965) là gi?

Câu 68: Ý nghĩa lớn nhất của kế hoạch 5 năm (1961 - 1965) là gì?

Câu 69: Hạn chế lớn nhất của miền Bắc trong thời kì tiến hành kế hoạch 5 năm (1961 -1965)?

Câu 70: Đâu là hạn chế trong đường lối đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội?

Câu 71: Miền Bắc phải chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế cho phù hợp với điều kiện thời chiến bắt đầu từ lúc nào?

Câu 72: Âm mưu thâm độc nhất của “Chiến tranh đặc biệt” là gì?

Câu 73: Nội dung nào sau đây năm trong công thức cúa “Chiến lược chiến tranh đặc biệt”?

Câu 74: Yếu tố nào được xem là “xương sống” của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”?

Câu 75: Mĩ ngụy xây dựng hệ thống “Ấp chiến lược” nhằm mục đích gì?

Câu 76: Chiến thuật được sử dụng trong “Chiến tranh đặc biệt” là gì?

Câu 77: Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” là gì?

Câu 78: Số lượng ấp chiến lược mà Mĩ - Ngụy đã xây dựng ở miền Nam năm 1963 là bao nhiêu và đến năm 1965 còn lại bao nhiêu?

Câu 79: Nguyên nhân cơ bản nhất đưa đến cuộc đảo chính của Dương Văn Minh lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm?

Câu 80: Hãy nối thời gian ở cột X phù hợp với sự kiện ở cột Y.

X Y
1. 1953 - 1957
2. 1958 - 1960
3. 8 - 1954
4. 10- 10 - 1954
5. Đầu 1959
6. 5 - 1959
7. 17-01 - 1960
8.20- 12 - 1960
9.5-9- 1960
10.2-01 1963
11.2-12- 1964
A.”Luật 10-59”.
B. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.
C. Nghị quyết TW lần thứ 15.
D. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế.
E. “Phong trào hòa bình” ở miền Nam.
F. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III.
G. Miền Bắc cải tạo XHCN.
H. Pháp rút khỏi Hà Nội.
I. Chiến thắng Ấp Bắc.
K. Đồng khởi Bến Tre.
L. Chiến thắng Bình Giã.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

/ĐỀ THI MỚI

ĐỀ THI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây