© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn Sinh học, mã đề 201, thi tốt nghiệp THPT năm 2017

 • : 40
 • : 50 phút

Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Môn: Sinh học- Mã đề: 201

Câu 1: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, một alen có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể bởi tác động của nhân tố tiến hóa nào sau đây?

Câu 2: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Cây tứ bội được phát sinh từ loài này có bộ nhiễm sắc thể là

Câu 3: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBBDd tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

Câu 4: Trong lịch sử phát triền của sinh giới qua các đại địa chất, lưỡng cư và côn trùng phát sinh ở kỉ nào sau đây?

Câu 5: Quan hệ giữa cây phong lan sống trên cây thân gỗ và cây thân gỗ này là quan hệ

Câu 6: Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu?

Câu 7: Trong phân tử mARN không có loại đom phân nào sau đây?

Câu 8: Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây chỉ xuất hiện ở nữ giới?

Câu 9: Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra được nhiều con vật có kiểu gen giống nhau từ một phôi ban đầu?

Câu 10: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố đột biến có vai trò nào sau đây?

Câu 11: Số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là

Câu 12: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô —> Sâu ăn lá ngô —> Nhái —> Rắn hồ mang —> Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, loài nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp cao nhất?

Câu 13: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên có chung đặc điểm nào sau đây?

Câu 14: Khi nói về quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 15: Khi nói về quá trình phiên mã, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 16: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a  quy định mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho  đời con có  kiểu  hình phân li theo tỉ lệ: 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mát đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?
 

Câu 17: Khi nói về chuỗi thức ăn vả lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 18: Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào —> Tôm —> Cá rô —> Chim bói cá. Khi nói về chuỗi thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Quan hệ sinh thái giữa tất cả các loài trong chuỗi thức ăn này đều là quan hệ cạnh tranh.
 2. Quan hệ dinh dưỡng giữa cá rô và chim bói cá dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học.
 3. Tôm, cá rô và chim bói cá thuộc các bậc dinh dưỡng khác nhau.
 4. Sự tăng, giảm số lượng tôm sẽ ảnh hưởng đến sự tăng, giảm số lượng cá rô.

Câu 19: Hệ sinh thái nào sau đây thường có độ đa dạng loài cao nhất?

Câu 20: Phép lai P:   sinh hoc c100  , thu đươc Fj. Cho biêt mỗi gen quy đinh môt tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết, F1 cỏ số cá thể mang kiểu hình trội về cả hai tính trạng chiếm tỉ lệ

Câu 21: Ví dụ nào sau đây minh họa cho kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật theo chu kì?

Câu 22: . Phép lai P: ç XAXa X s XaY, thu được F1. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giói tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong số các cá thể Fl, có thể xuất hiện cá thể có kiểu gen nào sau đây?

Câu 23: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 24: Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 25: Nuôi cấy các hạt phấn của một cây có kiểu gen AaBbDDee để tạo nên các mô đom bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônsixin để gây lưỡng bội hoá, thu được 80 cây lưỡng bội. Cho biết không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, khi nói về 80 cây này, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 26: Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các loài sinh vật được kí hiệu: A, B, c, D, E, F, G, H, I. Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và loài E là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Lưới thức ăn này có tối đa 5 chuỗi thức ăn.
 2. Có 2 loài tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn.
 3. Loài D có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc cấp 4.
 4. Loài F tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hom loài G.    
HIBNH

Câu 27: Khi nói về opêron Lac ở vi khuần E. coiu có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

 1. Gen điều hòa (R) nằm trong thành phần của opêron Lac.
 2. Vùng vận hành (O) là nơi ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã.
 3. Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) không phiên  mã.
 4. Khi gen cấu trúc A và gen cấu trúc z đều phiên mã 12 lần thì gen cấu trúc Y  cũng phiên mã 12 lần.

Câu 28: Một Loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b quy định, Tính trạng chiều cao cây do một gen có 2 alen D, d quy định, Cho cây hoa đỏ, thân cao (p) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hỉnh phân lí theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân cao : 3 cây hoa hồng, thân thấp : 1 cây hoa trắng, thân thấp. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, F1 có bao nhiêu lại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, thân cao?

Câu 29: Một loài thực vật. alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, kiểu gen Bb quy định hoa hồng; haỉ cặp gen này phân ỉi độc lập, Cho cây thân cao, hoa trẳng giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ (P), thu được F1 gồm 100% cây thân cao, hoa hồng. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 30: Một loài sinh vật ngẫu phối, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen A trội hoàn toàn so với alen a, Bốn quần thể của loài này đều đang ở trạng thái cân bằng di truyền và có tỉ lệ các cá thể mang kiểu hình trội như sau:

Quần thể I II III IV
Tỉ lệ kiểu hình trội 96% 64% 75% 84%
Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
 

Câu 31: Một loài động vật cỏ 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hỉệu là Aa, Bh, Dd và Ee. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể ba?
I.AaaBbDdEe.                 IIABbDđEe.               III. AaBBbDđEe.
IV. AaBbDđEe,               V. AaBbDdEEe,         VI. AaĐbDddEe.

Câu 32: Một loài thực vật, cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 ỉoại kiểu hình, trong đó số cây thân thấp, quả chua chiếm 4%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội ià trội hoàn toàn; không xảy ra đột biến nhưng  xảy ra  hoán vi gen  ở cả quá trình phát   sinh giao  tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo  lí thuyết, phát  biểu  nào sau đây sai?

Câu 33: Giả sử 4 quần thể của một loài thú được kí hiệu là A, B, c, D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:

Quần thể A B C D
Diện tích khu phân bố (ha) 25 240 193 195
Mật độ (cá thể/ha) 10 15 20 25
Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể đều không thay đổi, không có hiện tượng xuất cư và nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
 1. Quần thể A có kích thước nhỏ nhất.
 2. Kích thước quần thề B lớn hơn kích thước quần thể c.
 3. Nếu kích thước của quần thể B và quần thể D đều tăng 2%/năm thì sau một năm kích thước của hai quần thể này sẽ bằng nhau.
 4. Thứ tự sắp xếp của các quần thể từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn là: A, C, B, D.

Câu 34: Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa hồng. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của quần thề này qua các thế hệ, người ta thu được kết quả ở bảng sau:

Thế hệ p F1 F2 F3
Tần số kiểu gen AA 2/5 9/16 16/25 25/36
Tần số kiểu gen Aa 2/5 6/16 8/25 10/3 ố
Tần số kiều gen aa 1/5 1/16 1/25 1/36

Cho rằng quần thể này không chịu tác động của nhân tố đột biến, di - nhập gen và các yếu tố ngẫu nhiên. Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 35: Một quần thể lưỡng bội, xét một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen trội là trội hoàn toàn. Thế hệ xuất phát (P) có số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng số cá thể của quần thể. Qua ngẫu phối, thế hệ F1 có số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 6,25%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hoá. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Thế hệ p đang ở trạng thái cân bằng di truyền.
 2. Thế hệ p có số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử chiếm 70%.
 3. Trong tồng số cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ p, số cá thể có kiểu gen dị hợp tử chiếm 12,5%.
 4. Cho tất cả các cá thể mang kiểu hình trội ở thế hệ p giao phối ngẫu nhiên, thu được đời con có số cá thể mang kiều hình lặn chiếm tỉ lệ 1/256.

Câu 36: Một loài thực vật, tính ừạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Trong tổng số cây hoa hồng ở F2, số cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 2/3.
 2. Các cây hoa đỏ không thuần chủng ở F2 có 3 loại kiểu gen.
 3. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cà các cây hoa đỏ ở F2 thu được F3 có số cây hoa đỏ chiếm ti lệ 11/27.
 4. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo ti lệ: 2 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.

Câu 37: Một gen có 1200 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có 200 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại X chiếm 15% tồng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Mạch 1 của gen có A/G = 15/26.           II. Mạch 1 của gen có (T + X)/(A + G) = 19/41.
 1. Mạch 2 của gen có A/X = 2/3-               IV. Mạch 2 của gen có (A + X)/(T + G) = 5/7.

Câu 38: Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thề đực lông thẳng, trắng (P), thu được F1 gồm 100% cá thể lông quăn, đen, Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiều hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính,
 2. Trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái ở Fđã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.
 3. Nếu cho cá thể đực F1 giao phối với cá thể cái lông thẳng, trắng thì thu được đời con có số cá thể cái lông quán, đen chiếm 50%,
 4. Nếu cho cá thể cái F1 giao phổi với cá thể đực lông thẳng, trắng thi thu được đời con có số cá thể đực lông quăn, trắng chiếm 5%.

Câu 39: Ở ruồỉ gỉấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mặt trăng. Phép lai P: Untitlped Trong tổng số ruồi F1, số ruồi thân xám. cánh cụt, máí đỏ chiếm 3,75%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử cái, Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F1 có 40 loại kiểu gen
II. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20 cM.
III. F1 có 10% số ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ,
IV. F1 có 25% số cá thẻ cái mang kiểu hình trội về hai tính trạng.

Câu 40: Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người:
Bệnh p do một trong hai alen cửa một gen quy định; bệnh M đo một trong hai alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
Untitled

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây