© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn Sinh học, mã đề 206, thi tốt nghiệp THPT năm 2017

 • : 40
 • : 50 phút

Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Môn: Sinh học- Mã đề: 206

Câu 1: Người mắc hội chứng bệnh nào sau đây là thể một?

Câu 2: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBbDD tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

Câu 3: Côđon nào sau đây quy định túi hiệu mở đầu quá trình dịch mã?

Câu 4: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa?

Câu 5: Cho chuỗi thức án: Cây lúa —> Sâu ăn lá lúa —► Ếch đồng —► Rắn hồ mang —> Đại bàng.
Trong chuỗi thức ăn này, đại bàng là sinh vật tiêu thụ bậc mấy?

Câu 6: Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?

Câu 7: Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,04AA : 0,32Aa ; 0,64aa. Tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu?

Câu 8: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc ỉoài này có bộ nhiễm sắc thể là

Câu 9: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hạt và bò sát phát sinh ở kỉ nào sau đây?

Câu 10: Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 11: Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm sống trong cùng môi trường là ví dụ về quan hệ

Câu 12: Dòng vi khuẩn E. coli mang gen mã hóa insulin của người được tạo ra nhờ áp dụng kĩ thuật nào sau đây?

Câu 13: Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 14: Khi nói về quá trình địch mã, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 15: Khi nói về đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thề, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 16: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Biết răng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi cái mắt trắng : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng?

Câu 17: Khi nói về quá trình hình thành loài khác khu vực địa lí, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 18: Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 19: Phép lai P: ♀ xaxa   x  ♂ XaY, thu được F1. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao từ cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong số các cá thể F1, có   thể xuất hiện cá thể có kiểu gen nào sau đây?

Câu 20: Cho biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiều gen nhất?

Câu 21: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô —» Sâu ăn lá ngô —► Nhái —► Rắn hổ mang —> Diều hâu. Khi nói về chuỗi thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Quan hệ sinh thái giữa tất cả các loài trong chuỗi thức ăn này đều là quan hệ cạnh tranh.
 2. Quan hệ đinh dưỡng giữa sâu ăn lá ngô và nhái dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học.
 3. Sâu ăn lá ngô, nhái, rắn hổ mang và diều hâu đều là sinh vật tiêu thụ.
 4. Sự tăng, giảm số lượng nhái sẽ ảnh hưởng đến sự tăng, giảm số lượng rắn hổ mang.

Câu 22: Khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu  nào sau đây sai?

Câu 23: Khi nói về diễn thế nguyên sinh, phát biểu nào saư đây đúng?

Câu 24: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, các yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên có chung đặc điểm nào sau đầy?

Câu 25: Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các loài sinh vật được kí hiệu: A, B, c, D, E, F, G, H, I. Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và loài E là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Lưới thức ăn này có tối đa 5 chuỗi thức ăn.
 2. Loài D có thể thuộc 2 bậc dinh dưỡng khác nhau.
 3. Loài A và loài E tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn nhất.
 4. Sự thay đổi số lượng cá thể của loài H liên quan trực tiếp đến sự thay đổi số lượng cá thể của loài I và loài G. 
CHd

Câu 26: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho cây hoa đỏ, quả
tròn (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong     đó số cây hoa vàng, quả tròn thuần chủng chiếm 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?
 

Câu 27: Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa hồng. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của quần thề này qua các thế hệ, người ta thu được kết quả ở bảng sau:

Thế hệ  P F1 F2 F3
Tần số kiểu gen AA 1/4 4/9 9/16 16/25
Tần số kiểu gen Aa 1/2 4/9 6/16 8/25
Tần số kiểu gen aa 1/4 1/9 1/16 1/25
 
Cho rằng quần thể này không chịu tác động của nhân tố đột biến, đi - nhập gen và các yếu tố ngẫu nhiên. Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu nào sau đây đúng?
 

Câu 28: Một loài sinh vật ngẫu phổi, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Bốn quần thể của loài này đều đang ở trạng thái cân bằng di truyền và có tì lệ các cá thể mang kiểu hình trội như sau:

Quần thể I II III IV
Ti iệ kiểu hình trội 96% 64% 75% 84%
 
Theo Lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 29: Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 66% cây thân cao, hoa đỏ; 9% cây thân cao, hoa trắng; 9% cây thân thấp, hoa đỏ; 16% cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, tần số hoán vị gen là 

Câu 30: Bằng kĩ thuật chia cắt phôi, người ta tách một phôi bò có kiểu gen AaBbDdEE thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các bò cái khác nhau, sinh ra 5 bò con. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 31: Giả sử 4 quần thề của một loài thú được kí hiệu là A, B, c, D có điện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:

Quần thể A B c D
Diện tích khu phân bô (ha) 200 240 160 185
Mật độ (cá thể/ha) 15 21 18 17
 
Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể đều không thay đổi, không có xuất cư và nhập cư. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
 1. Quần thể A có kích thước nhỏ nhất.
 2. Kích thước quần thể D lớn hom kích thước quần thề c.
 3. Quần thể D có kích thước lớn nhất.
 4. Kích thước quần thể c lớn hơn kích thước quần thể B.

Câu 32: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b quy định. Kiều gen có cả hai loại alen A và B cho kiểu hình hoa đỏ, các kiểu gen khác đều cho kiểu hình hoa trắng. Alen D quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen d quy định lá xẻ thùy. Phép lai P: AaBbDd X aaBbDd, thu được F1. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 33: Một loài thực vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Trong các cơ thê có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể một?
I. AaBbDdEe.                  II. AaBbdEe.                          III.  AaBbDddEe.
IV. AaBbDdEee.              V. AaBbDde.                         VI.  AaaBbDdEe.

Câu 34: Khi nói về opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

 1. Gen điều hòa (R) nằm trong thành phàn cùa opêron Lac.
 2. Vùng vận hành (0) là nơi prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã,
 3. Khi môi trường không có lactôzơ thì gen điều hòa (R) vẫn có thể phiên mã.
Khi gen cấu trúc A và gen cấu trúc z đều phiên mã 10 lần thì gen cấu trúc Y cũng phiên mã 10 lần

Câu 35: Một loài thực vật, tính trắng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 56,25% cây hoa đỏ : 37,5% cây hoa hồng : 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. F2 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa hồng.
 2. Trong tổng số cây hoa đỏ ở F2, số cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/9.
 3. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với tất cả các cây hoa đỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/27.
 4. Cho tất cả các cây hoa hồng ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1 cây hoa đỏ : 2 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng.

Câu 36: Một gen dài 425 nm và có tổng số nuclêôtit loại A và nuclêôtit loại T chiếm 40% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có 220 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại X chiếm 20% tổng số nuclêôtit của mạch. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Mạch 1 của gen có G/X = 2/3.                 II. Mạch 2 của gen có (A + X)/(T + G) = 53/72.
 1. Mạch 2 của gen có G/T = 25/28.            IV. Mạch 2 của gen có 20% số nuclêôtit loại X.

Câu 37: Phép lai P:  CHd thu được F1. Trong tổng số cá thể ở F1, số cá thể cái có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm 33%. Biết ràng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và khồng xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vi gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

   I. F1 có tối đa 36 loại kiểu gen.   
  II. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20 cM.
  III. F1 có 8,5% số cá thể cái dị hợp tử về 3 cặp gen.
   IV. F1 có 30% số cá thề mang kiểu hình trội về 2 tính trạng.

Câu 38: Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của quần thể này có số cây hoa trắng chiếm 5%. Qua tự thụ phấn, ở thế hệ F4 có số cây hoa tím chiếm 57,5%. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

 1. Trong tổng số cây hoa tím ở p, số cây có kiểu gen đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 3/19.
 2. Trong tổng số cây hoa tím ở F4, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 2/23.
 3. F3 có số cây hoa trắng bàng 1,5 lần số cây hoa tím.
 4. Tần số alen a ở F3 bằng tần số alen a ở F2.

Câu 39: Phả hệ ở hình bên mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người: Bệnh p do một trong hai  alen của một gen quy định; bệnh  M  đo một trong hai alen của một gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xày ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

CHd

Câu 40: Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thề đực lông thẳng, trắng (P), thu được F1 gồm 100% cá thề lông quăn, đen. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 50% cá thể cái lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông quăn, đen : 20% cá thể đực lông thẳng, trắng : 5% cá thể đực lông quăn, trắng : 5% cá thể đực lông thẳng, đen. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đầy đúng?

 1. Các gen quy định các tính trạng đang xét đều nằm trên nhiễm sắc thề giới tính.
 2. Trong quá trình phát sinh giao tử cái ở F1 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.
 3. F2 có 20% số cá thể cái dị hợp tử về 2 cặp gen.
 4. Các cá thể cái có kiểu hình lông quăn, đen ở F2 có 4 loại kiểu gen.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây