© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn Vật lý, ôn thi tốt nghiệp THPT, đề 02

  • : 48
  • : 60 phút

Bộ đề ôn thi THPT
Môn: Vật lý - Đề 02

Câu 1: Dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa gọi là dao động gì?

Câu 2: Đồ thị nào trình bày trên hình 2.2 diễn tả sự phụ thuộc của tổng năng lượng E của vật dao động điều hòa vào biên độ A ?

Câu 3: Khi nói về năng lượng trong dao dộng điều hòa, phát biểu nào sau đây là không đúng ?

Câu 4: Phương trình sóng có dạng nào trong các dạng dưới đây :

Câu 5: Nhận xét nào dưới đây là đúng ?

Câu 6: Một máy hàn hồ quang hoạt động ở gần nhà bạn làm cho tivi trong nhà bạn bị nhiễu. Vì sao ?

Câu 7: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đỏ thì khẳng định nào sau đây là sai ?

Câu 8: Điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp tức thời ở hai đầu điện trở R.

Câu 9: Trong một đoạn mạch xoay chiều chi có tụ điện thi điện áp ờ hai đầu đoạn mạch

Câu 10: Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thi

Câu 11: Bước sóng của một trong các bức xạ màu lục có trị số là:

Câu 12: Nếu trong một môi trường, ta biết được bước sóng của lượng tử năng lượng ánh sáng (phôtôn) hf bằng ⋋, thì chiết suất tuyệt đối của môi trưởng đó bằng bao nhiêu? (h - hằng số Planck, c - vận tốc ánh sáng trong chân không và f - tần sô). 

Câu 13: Phát biểu nào là sai ?

Câu 14: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân cúa chúng có

Câu 15: Phát biểụ nào là sai ?

Câu 16: Hạt X trong phản ứng hạt nhân sau là hạt nhân gì?

cau 16
 

Câu 17: Một vật nhỏ dao dộng điều hòa có biên độ A, chu kỳ dao động T, thời điểm ban đầu to = 0 vật đang ở vị tri biên. Quãng đường mà vật  đi được từ thời điểm ban đầu đến thòi điểm t = T/4 là
 

Câu 18: . Li độ X của một vật dao động biến đổi điểu hòa theo thời gian vói tẩ số là 60 Hz, biên độ là 5cm. Phương trình dao động (dưới dạng hàm cosin) trong trường hợp vào thời điểm ban đầu X = 2.5cm và giảm là

Câu 19: Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20π t ( với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2s, sóng này truyền được quảng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng ?

Câu 20: Một sóng ngang truyền trên một dây rất dài có phương trinh sóng l; u = 6cos(0,02π x + 4,0πt), trong đó u và X được tính bằng cm và t tính bằng giây. Biên độ sóng, bước sórig, tần số sóng là:

Câu 21: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có L = 1 mll và một tụ điện c c = 0,1 pF. Tần sổ riêng của mạch có giá trị nào sau đây :

Câu 22: Trong cuộn thứ cấp của máy biến áp cỏ sổ vòng bằng 1000 xuất hiệ điện áp bảng 600V khi máy biến áp được nối vào mạng với điện áp = 120V thì số vòng trong cuộn sơ cấp sẽ bằng :

Câu 23: Mạch diện xoay chiều R = 40 Ω, L = cau 23  mắc nối tiếp, biết cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i =         2sin100πt (A Biểu thức điện áp hai đầu mạch là :
 

Câu 24: Mắc cuộn dây có điện trở thuần R = 10 Ω vào mạch xoay chiều có điện áp u = 5cos100t (V) Biết cường độ hiệu dụng qua cuộn dây là 0,25 A. Tìm tổng trở của cuộn dây và độ tự cảm của nó. 

Câu 25: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng lần lượt là UR = 120 V : U1 = 50 V ; Uc = 100 V.
Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu và hệ số công suất của đoạn mạch là :

Câu 26: Trong một thí nghiệm Y-Âng (Hình 2.26 ), a 2mm ; D = 1m. Dùng bức xạ đơn sẮc có bước sóng X chiếu vào khe hẹp l;. người ta đo được khoảng vân giao thoa trên màn M là i = 0,2mm.
Xác định vị trí vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 4 ở cùng một phía của vân trung tâm trên màn E.
CAU 26

Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa, hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Biết khoảng cách giữa hai khe a = 1,5mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn D = 2m. Khoảng cách giừa 2 vân sáng liên tiếp bất kỳ đo được 1mm. Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm và màu đơn sắc ấy là :

Câu 28: Trong thí nghiệm với khe Y-âng cỏ a = 2mn. D = 1,6m người ta chiếu tới khe bằng ánh sáng trắng. Biết bước sóng của ánh sáng đỏ và tím là:  ⋋đ= 0,75μm ; 1 = 0.4μm. Chiều rộng của quang phố bậc 1 và quang phổ bậc 3 trên màn là

Câu 29: Một đèn Na chiếu sáng có công suất phát xạ p = 100W. Bước sóng của ánh sáng vàng do đèn phát ra là 0,589 μm. IHỏi trong 30s, đèn phát ra bao nhiêu phôtôn ? Cho hằng số Plăng h = 6,625.10-34 Js, vận tốc của ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.

Câu 30: Khi chiếu bức xạ có bước sóng 0,405  μm vào catôt của một tế bào quang điện thu được cường độ dòng quang điện bão hòa bằng 8 mA và hiệu suất lượng tử bằng 5 % (cứ 100 phôtôn chiếu vào catôt thi chỉ có 5 êlectron bật ra). Hỏi bề mặt catôt nhận được công suất bức xạ bằng bao nhiêu trong mỗi lần chiếu.

Câu 31: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng mo, chu kỳ bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15.2 ngày khối lượng của chất phóng xạ đó còn lại là 2.24g. Khối lượng m0

Câu 32: Xét một phán ứng hạt nhân :cau 31. Biết khối lưọng của các hạt nhân cau 31,2
Năng lượng phản ứng trên tỏa ra là

II. PHẦN RIÊNG CHO MỖI CHƯƠNG TRÌNH
(Học sinh học theo chương trình nào thì làm theo chươg trình ấy)
A. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Câu 33: Cho dao dộng điều hòa có phương trình dao động : x = A cos( ωt + β) trong đó A, ω, β là các hằng số. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

Câu 34: Trên sợi dây OA, đầu A cố định và đầu O dao động điều hòa có phương trinh u0 = 5cos5πt (cm). Vận tốc truyền sóng trên dây là 24cm/s và giả sử trong quá trình truyền sóng biên độ sóng không đổi. Phương trinh sóng tại điểm M cách O đoạn 2,4cm là

Câu 35: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây dẫn thuần cảm kháng một điện áp xoay chiểu u = U0 sin ωt thì biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là

Câu 36: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có độ tự câm L = 10μH và điện dung c biến thiên từ 10pF đến 250pF. Máy có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng từ 

Câu 37: Hiện tượng nào dưới đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng ?

Câu 38: Kim loại dùng làm catôt của một tế bào quang điện có công thoát êlectron Ao = 2,2eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

Câu 39: Hạt nhân cau 39

Câu 40: Trục quay của Trái Đất quanh mình nó nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời một góc là 

B. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

Câu 41: Phương trinh nào sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc góc ω và thời gian t trong chuyển động quay nhanh dần đều của vật rắn quay quanh một trục cố định?

Câu 42: Một vật rắn đang quay chậm dần đều quanh một trục cố định xuyên qua vật thì

Câu 43: Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay Δ cố định là 6 kg.m2 đang đứng yên thì chịu tác dụng của một momcn lục 30 N.m đối với trục quay Δ. Bỏ qua mọi lực cản. Sau bao lâu, kể từ khi bắt đầu quay, bánh xe đạt tới vận tốc góc có độ lớn 100 rad/s ?

Câu 44: Một momen lực có độ lớn 30Nm tác dụng vào một bánh xe có momen quán tính đối với trục bánh xe là 2 kgm2. Nếu bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ thì động năng của bánh xe ở thời điểm t = 10s là

Câu 45: Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, người ta do được khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là 100 cm. Biết tẩn sổ của sóng truyền trên dây băng 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là

Câu 46: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung c mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là U, cảm kháng Zl., dung kháng Zc (với Zc ≠   Z|) và tần số dòng điện trong mạch không đổi. Thay đổi R đến giá trị R0, thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại pm, khi đó:

Câu 47: Do sự phát bức xạ nên mỗi ngày (86400s) khối lượng Mặt Trời giảm một lượng 3.744.1014 kg. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s. Công suất bức xạ (phát xạ) trung bình của Mặt Trời bằng

Câu 48: Pôzitron là phản hạt của

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây