© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn Vật lý, ôn thi tốt nghiệp THPT, đề 04

  • : 48
  • : 60 phút

Bộ đề ôn thi THPT
Môn: Vật lý - Đề 04

Câu 1: Âm sắc là đặc tính sinh lý của âm

Câu 2: Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi thì tân số dao động điều hòa của nó sẽ

Câu 3: Nếu chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng thỉ ở thởi điểm t, biểu thức quan hệ giữa biên độ A (hay Xmax), li độ X, vận tốc b và tần số góc 0) của chất điểm dao động điều hòa là

Câu 4: . Trong dao động của con lắc lò xo, nhận xét nào sau đây là sai ?

Câu 5: Điện trường xoáy là Điện trường

Câu 6: Khi nói về điện từ trưởng, phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 7: Đặt điện áp u = U √ 2sin ωt (với u và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân nhánh, xác định. Dòng điện chạy trong mạch có

Câu 8: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhảnh, cường độ dòng điện sớm pha β (với 0 < β < 0,5 π) so với điện áp ở hai đầu mạch. Đoạn mạch đó

Câu 9: Trong các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta nâng cao hệ số công suất nhằm

Câu 10: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoáng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, khoảng vân i. Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là

Câu 11: Phổ phát xạ của natri chứa vạch màu vàng ứng với bước sóng  = 0,56μm. Trong phổ hấp thụ của natri :

Câu 12: Hiện tượng đào sắc của vạch quang phổ (đào vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng 

Câu 13: Hiện tượng quang điện được Hertz phát hiện bằng cách nào ?

Câu 14: Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Anhxtanh giữa  năng lượng nghỉ E và khối lượng m của vật là
 

Câu 15: Hạt nuclôn (tên gọi chung của prôtôn và nơtrôn trong hạt nhân) từ hạt nhân nào trong các hạt nhân liti. xênon và urani bị bứt ra khó nhất ?

Câu 16: Theo định nghĩa, đơn vị khối lượng nguyên tử u bằng :

Câu 17: Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hoà với chu kỳ T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trưởng tại nơi đặt thang máy thì con lăc dao động điều hoà với chu kỳ T bằng

Câu 18: Một con lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng không đáng kể. không dân, có chiều dài ( và viên bi nhỏ có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trưởng g. Nếu chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của viên bi thì thế năng của con lắc này ở li độ góc a có biểu thức là

Câu 19: Tại một nơi, chu kỳ dao động điểu hòa của một con lắc đơn là 2,0s. Sau khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kỳ dao động điều hòa của nó là 2,2s. Chiều dài ban đầu của con lắc này là

Câu 20: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giừ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc với AB. Trên đây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên đây là

Câu 21: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là

Câu 22: Một mạch dao động có tụ điện c = 0,5pF. Dẻ tẩn số dao động của mạch bằng 960Hz thi độ tự cảm của cuộn dây phải là

Câu 23: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u = 5 √2 sin ωt (V) với ω không đổi vào hai đầu mỗi phần tử : điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung c thì dòng điện qua mỗi phần từ trên đều có giá trị hiệu dụng bằng 50 mA. Đặt điện áp này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc nối tiếp thì tổng trở của đoạn mạch là

Câu 24: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung c mắc nối tiếp, trong đó R, L và c có giá trị không đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp u = U0sinωt, với ω có giá trị thay đổi còn Uo không đổi. Khi ω= ω1= 200π rad/s hoặc ω = ω 2 = 50 π rad/s thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt cực đại thì tẩn số ω bằng

Câu 25: Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R  và tụ điện có điện dung c mắc nối tiếp Điện áp đặt vào hai đầu mạch là u = 100√2 sin100 πt (V) bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là √3 A và lệch pha so với điện áp hai đầu mạch. Giá trị của R và C là

Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1,5m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng ⋋ = 0,6 pm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4mm có vân sáng bậc (thứ)

Câu 27: Một dải s. nguồn điện từ trong chân không có tần số từ 4,0. 1014 Hz đến 7,5.1 0 14HZ. Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Dải sóng trên thuộc vùng rào trong thang sóng điện tử ?

Câu 28: Công thoát êlectrôn ra khỏi một kim loại là A = 1,88 eV. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s và 1 eV - 1,6.10 -19J.Giới hạn quang điện của kim loại đó là

Câu 29: Catôt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có giới hạn quang điện ⋋ o = 0,275  μm Công thoát êlectron đối với kim loại đó là

Câu 30: Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 6,21.10-11m biết độ lớn điện tích êlectrôn (êlectron), vận tốc ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 1.6.10-19 C, 3.108 m/s và 6.625.1034 Js. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống là

Câu 31: Sau 1 năm lượng một chất phóng xạ giảm đi 3 lần. Vậy sau 2 năm lượng chất phóng xạ ấy còn bao nhiêu so với ban đầu ?

Câu 32: Mỗi phản ứng phân hạch của U235 tỏa ra trung bình 200 MeV. Năng lượng do 1 g U235 tỏa ra nếu phân hạch hết là :

Câu 33: Phương trình dao động của một chất điểm có dạng cau33 Gốc thời gian đã được chọn vào lúc 
 

Câu 34: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn kết hợp A. B có phương trình dao động là: UA = UB = 2sin10πt (cm). Vận tốc truyền sóng là 3 m/s. Phương trình sóng tại M cách A, B một khoảng lần lượt d1= 15cm ; d2 = 20cm là

Câu 35: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = Usinωt. Góc lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và dòng điện được xác định bởi biểu thức

Câu 36: Một mạch dao động có tụ điện c = 0,5μF. Để tần Số dao động của mạch bằng 960Hz thì độ tự cảm của cuộn dây phải là:

Câu 37: Vật nào dưới đây có thể phát ra tia hồng ngoại mạnh nhất ?

Câu 38: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-19J. Cho hàng số Plăng h = 6,625.10-34Js, vận tốc của ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Bước sóng của ánh sáng là

Câu 39: Đơn vị khối lượng nguyên từ là

Câu 40: Khối lượng Trái Đất vào cỡ

Câu 41: Phát biểu nào sai khi nói về momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay xác định ?

Câu 42: Đơn vị của momen động lượng là

Câu 43: Một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghi, sau 5s quay được một góc là 4π rad. Sau 10s kể từ lúc bắt đầu quay, vật quay được một góc có độ lớn là :

Câu 44: Một bánh xe chịu tác dụng của một momen lực M1 không đổi. Tổng của momen M1 và momen lực ma sát có giá trị bằng 24 N.m. Trong 5s đầu, vận tốc góc của bánh xe biến đổi từ 0 rad/s đến 10 rad/s. Momen quán tính của bánh xe đổi với trục là :

Câu 45: Một vật treo vào lò xo làm nỏ dãn ra 4cm. Cho g = 10m/s2  ≈ π2m/s2. Chu kỳ dao động của vật là

Câu 46: Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữạ.

Câu 47: Tia Rơnghen là

Câu 48: Dùng hạt a bẩn phá hạt nhân cau 48,1 ta có phản ứng :cau 48,2
Biết48,3. Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra. Động năng tối thiểu của hạt để phán ứng xảy ra là 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây