© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn Vật lý, ôn thi tốt nghiệp THPT, đề 03

  • : 48
  • : 60 phút

Bộ đề ôn thi THPT
Môn: Vật lý - Đề 03

Câu 1: Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với

Câu 2: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k. dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ

Câu 3: Một con lắc lò xo có độ cứng là k. treo thẳng đúng. đầu trên cố định. đầu dưới gần vật. Gọi độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là Δ/. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đúng với biên độ là A (A > Δ/). Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình dao động là

Câu 4: Trong dao động điều hòa. vận tốc tức thời biến đổi

Câu 5: Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ ?

Câu 6: . Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây ?

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chì có cuộn
thuần cảm hệ số tự cảm L, tần số góc của dòng điện là  ω ?

Câu 8: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trờ thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện c mắc nối tiếp. Ký hiệu UR, UL, Uc tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phân tử R, L và C. Quan hệ về pha của các điện áp này là

Câu 9: Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn điện áp ờ hai đầu đoạn mạch khi

Câu 10: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng 

Câu 11: Quang phổ liên tục của một nguồn sáng J

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

Câu 13: Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

Câu 14: Hạt nhân CAU 14  phóng xạ β .Hạt nhân con được sinh ra có

Câu 15: Phóng xạ β

Câu 16: Định luật nào sau đây không áp dụng được cho phản ứng hạt nhân?

Câu 17: Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà theo phương trình
cau 17 với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kỳ bằng .

Câu 18: Hai dao động điểu hòa cùng phương có phương trình lần lượt là:
cau18. Dao động tổng hợp của hai dao động dỏ có hiên độ là

Câu 19: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hòa. Nếu khối lượng m = 200g thì chu kỳ dao động của con lắc là 2s. Đề chu kỳ con lắc là ls thì khối lượng m bằng

Câu 20: Một sóng ngang truyền trên một đây rất dài có phương trình sóng là : u = 6sin(0.02πx + 4,0πt). trong dó u và x được tính bằng cm và t tính bằng giây. Tốc độ lan truyền của sóng và độ dời của điểm có tọa độ X = 3,5cm lúc t = 0,25s là 

Câu 21: Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm một cuộn cảm có độ tự cám 5μH và một tụ điện có điện dung biến thiên. Tính điện dung của tụ khi máy được điều chỉnh để thu sóng có bước sóng 31 m. Biết rằng tần số dao động riêng của mạch dao động phải bằng tần số của sóng điện từ cần thu để có cộng hưởng. Lấy c = 3.108 m/s.

Câu 22: Một đoạn mạch gồm mọt cuộn dâỵ có cảm kháng 10Ω và tụ điện có điện dung cau 22 mắc nối tiếp. Dòng điện chạy qua mạch có biểu
thức cau 22 2Mắc thêm vào đoạn mạch một điện trờ thuần R bằng bao nhiêu để z = ZL + ZC ?
 

Câu 23: Một đoạn mạch điện gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm L. Biết điện áp hiệu dụng ờ hai đầu điện trở R là UR = 40V và điện áp hiệu dụng ỡ hai đầu cuộn cảm L là UL. = 30V. Điện áp hiệu dụng U ở hai đầu đoạn mạch trên có giá trị bằng bao nhiêu ?

Câu 24: Một đoạn mạch RLC nối tiếp có điện trò thuần là 30 Ω. Biết cường độ dòng điện sớm pha 19a so với điện áp ở hai dầu đoạn mạch, cuộn dây có cảm kháng là 70  Ω. Tổng trở của mạch và dung kháng của tụ là:

Câu 25:  Một điện trở thuần R = 208 Ω và một tụ điện có dung kháng Zc = 120  Ω được mắc nối tiếp vào một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 1202 sin1007πt(V). Biểu thức của cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch là:

Câu 26: Trong một thí nghiệm giao thoa Y-âng người ta dùng ánh sáng bước sóng 1= 0,4μm. Tắt bức xạ có bước sóng 1, chiếu vào F bức xạ 2 > 1thì tại vị trí của vân sáng bậc 3 của bức xạ bước sóng 1 , ta quan sát được một vân sáng của bức xạ có bước sóng 2. Xác định 2 và bậc của vân sáng đó.

Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa, hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng .= 0.75 pm. Biểt khoảng cách giữa hai khe a = 1,5mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn D = 2m. Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 7 cùng một phía.

Câu 28: Một nguồn sáng đơn sắc s cách hai khe Y-âng 0.1 mm phát ra một bức xạ đơn sắc có bước sóng  ⋋ = 0,6 pm. Hai khe cách nhau a = 2mm, màn cách hai khe 2m. Tính khoảng vân và số vân sáng quan sát được trên giao thoa trường có bề rộng L = 25.8mm.

Câu 29: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là ro = 5,3.10'Mm. Bán kính quỹ đạo dừng M là

Câu 30: Chiếu một bức xạ có bước sóng 2 = 0,438 pm vào catôt của một tế bảo quang điện. Biết cường độ dòng quang điện bão hòa Ibh = 3,2 mA. Tính số êlectron được giải phóng lừ catôt trong 1 giây. Nếu cường độ chùm bức xạ tảng lên 41 lần thì Ne thay đổi thế nào ?

Câu 31: Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điêm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25 % số hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của dông vị phóng xạ đó bằng

Câu 32: Khối lượng các hạt prôtôn, nirtrôn  và đơteri lần lượt là mp = l,0073u; mn„ = 1,0087u. mp = 2,0136u. Năng lượng liên kẽt của hạt nhân đơteri là : 

II. PHẦN RIÊNG CHO MỖI CHƯƠNG TRÌNH
(Học sinh học theo chương trình nào thi làm theo chương trình ấy)
A. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Câu 33: Phương trình dao động của một chất điểm có dạng: cau 33. Gốc thời gian đã được chọn vào lúc

Câu 34: Trên sợi đây OA dài 1,5m, đầu A cố định và đầu O dao động điều hòa có phương trình Uo 5sin4πt (cm). Người ta đếm được từ O đến A có 5 nút. Vận tốc truyên sóng trên đây là

Câu 35: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R nồi tiếp với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = UoSinωt. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch được xác định bằng hệ thức nào sau đây ? 

Câu 36: Một đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở thuần 100 Ω. cuộn dây thuần cám (cảm thuần) có hệ số tự cảm 1/π  và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn rpạch điện áp u = 2002 sin 100π t (V). Thay đổi điện dung C của tụ điện cho đến khi điện áp giữa hai đầu cuộn dây đạt giá trị cục đại. Giá trị cục đại đó bằng

Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, nếu dùng ánh sáng đỏ (đ = 0.7 μm) thi khoảng vân đo được là 1.4mm. Hỏi nếu dùng ánh sáng tím (1 = 0.4 μm) thì khoảng vân đo được sẽ ià bao nhiêu ? Chọn đáp án đúng.

Câu 38: Một đèn Na chiếu sáng có công suất phát xạ p = 100W. Bước sóng của ánh sáng vàng do đèn phát ra là 0,589μm. Hỏi trong 30s. đèn phát ra bao nhiêu phôtôn ? Cho hằng số Plăng h = 6,625.10-34 Js, vận tốc của ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.

Câu 39: Chọn câu đúng.
Hãy so sánh khối lượng củacau 39

Câu 40: Trái Đất chuyến động quanh Mặt Trời theo mọt quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng là

B. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

Câu 41: Một vật rắn quay quanh một trục cố định với vận tốc góc không đổi. Tính chất chuyển động của vật rắn là

Câu 42: Một người đang đúng ờ mép của một sàn hình tròn, năm ngang. Sàn có thể quay trong mặt phẳng nằm ngang quanh một trục cổ định, thẳng đúng, đi qua tâm sàn. Bò qua các lực cản. l.úc đầu sàn và người đúng yên. Nếu người ấy chạy quanh mép sàn theo một chiều thỉ sàn :

Câu 43: Một momen lực không đổi 30N.m tác dụng vào một bánh đà có momen quán tính 6 kgm . Thời gian cần thiết để bánh đà đạt tới tốc độ góc 60 rad/s từ trạng thái nghỉ là

Câu 44: Một vật nặng 50 N được buộc vào đầu một sợi đây nhẹ quẩn quanh một ròng rọc đặc có bán kính 0,25 m, khối lượng 3 kg. Ròng rọc có trục quay cố định nầm ngang và đi qua tâm của nó. Người ta thả cho vật rơi từ độ cao 6m xuồng đất. Lực căng của đây là:

Câu 45: Một con lắc vật lý là một thanh mảnh, hình trụ, đồng chất, khối lượng m, chiều dài L, dao động điều hòa (trong một mặt phẳng thẳng đúng) quanh một trục cố định nằm ngang đi qua một đầu thanh. Biết momen
' quán tính của thanh đối với trục quay đã cho là I = 1/3 mL2. Tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao động của con lắc này có tần số góc ĩà

Câu 46: Cường độ của chùm ánh sáng đơn sắc truyền trong môi trường hấp thụ ánh sáng

Câu 47: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm 10-5 H, điện trở không đáng kể và tụ điện có điện dung 12000pF, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6V. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là

Câu 48: Điều kiện để các phản ứng hạt nhân phân hạch xảy ra là

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây