© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm hóa hữu cơ 11, Đại cương về hóa học hữu cơ

  • : 40
  • : 30 phút

Câu 1: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon 

Câu 2: Theo thành phần nguyên tố, hợp chất hữu cơ được chia thành 

Câu 3: Trong thành phần phân tử chất hữu cơ nhất thiết phải có

Câu 4: Các chất hữu cơ có điểm nào sau đây chung? 

Câu 5: Liên kết hoá học trong phân tử chất hữu cơ  

Câu 6: Các chất hữu cơ có điểm chung là 

Câu 7: Phản ứng hoá học của các chất hữu cơ thường 

Câu 8: Các chất hữu cơ có điểm chung là A. 

Câu 9: Nhóm chất nào dưới đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

Câu 10:  Mục đích của phân tích định tính là 

Câu 11: Mục đích của phân tích định lượng là 

Câu 12: Công thức đơn giản nhất cho biết 

Câu 13: Công thức phân tử cho biết 

Câu 14: Khi đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi không khí thu được hỗn hợp khí và hơi gồm CO2, H2O, N2. Điều đó chứng tỏ : 

Câu 15: Kết luận nào sau đây đúng ?

Câu 16: Hai chất CH3COOH và HCOOCH3 khác nhau về 

Câu 17: Hai chất CH3COOH và HCOOCH3 giống nhau về 

Câu 18: Hai chất CH3COOH và CH2=CHCH2COOH giống nhau về 

Câu 19: Hai chất CH3COOH và CH3CH2CH2COOH khác nhau về 

Câu 20: Trong phân tử chất hữu cơ, các nguyên tử cacbon có thể liên kết với nhau tạo thành mạch 

Câu 21: Đồng đẳng là hiện tượng các chất  

Câu 22: Các chất CH3COOH và CH3CH2CH2COOH là 

Câu 23: Đồng phân là hiện tượng các hợp chất khác nhau 

Câu 24: Các chất CH3CH(CH3)COOH và CH3CH2CH2COOH là 

Câu 25: Các chất CH3CH2COOCH3 và CH3CH2CH2COOH là 

Câu 26: Để tách các chất rắn ra khỏi hỗn hợp có thể dùng phương pháp:

Câu 27: Đồng phân cấu tạo gồm :

Câu 28: Các chất đồng phân mạch cacbon của nhau:

Câu 29: Cho các chất CH4O, C2H6O,....Công thức chung của các chất trong dãy đồng đẳng của X là :

Câu 30: Hợp chất hữu cơ X có phần trăm khối lượng C, H bằng 53,33%, 6,67 % còn lại là oxi. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 30. Công thức phân tử của X là:

Câu 31: Cho các chất sau : 
cau 32
 Kết luận nào sau đây đúng ?

Câu 32: Chất có công thức cấu tạo nào dưới đây là đồng phân của CH3CH2COOH ? 

Câu 33: Chất có công thức cấu tạo nào dưới đây là đồng đẳng của CH3CH2COOH ?

Câu 34: Oxi hoá hoàn toàn 5,90 gam chất hữu cơ X chứa một nguyên tử nitơ trong phân tử thu được 8,10 gam nước, 6,72 lít khí CO2 và 1,12 lít khí nitơ (thể tích khí đo ở đktc). Công thức phân tử của X là 

Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 3,70 gam chất hữu cơ X phân tử chứa C, H, O rồi dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng axit H2SO4 đặc sau đó đi vào bình (2) đựng nước vôi trong (dư), thấy khối lượng dung dịch axit tăng 4,50 gam, trong bình (2) có 20,00 gam kết tủa. Ở cùng điều kiện, thể tích hơi của 3,70 gam X bằng thể tích của 1,40 gam khí nitơ. Công thức phân tử của X là 

Câu 36: Hợp chất hữu cơ X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Tỉ khối hơi của X so với không khí xấp xỉ 3,03. Công thức phân tử của X là 

Câu 37: Cho các quá trình phân cắt liên kết hoá học sau :
a. CH3CH3 → 2CH3 
b.C2H5MgBr → C2H5-   +  MgBr+ 
c. CH3CH2MgCl → C2H5 + MgCl+
d.Cl2 → 2Cl
Quá trình nào là phân cắt đồng li ? 

Câu 38: Cho các quá trình phân cắt liên kết hoá học sau :
a. CH3CH3 → 2 CH3
b. C2H5MgBr  → C2H5-  + MgBr+
c. CH3CH2MgCl → C2H5 + MgCl+
d. Cl2 → 2Cl+
 Quá trình nào là phân cắt dị li ?

Câu 39: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng thế ? 

Câu 40: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế ? 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây