© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm hóa hữu cơ 11, Anken

  • : 32
  • : 20 phút

Câu 1: Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử, phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử anken 

Câu 2: Anken là những hiđrocacbon  

Câu 3: Công thức phân tử của các anken có dạng: 

Câu 4: Có bao nhiêu anken đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8

Câu 5: Anken CH3CH=CHCH2CH3 có tên là  

Câu 6: Anken 3–metylpent–2–en có công thức cấu tạo nào dưới đây ? 

Câu 7: Cho các anken có công thức cấu tạo dưới đây : 68
Anken không có đồng phân hình học là 

Câu 8: Trong số các anken C5H10 đồng phân cấu tạo của nhau, bao nhiêu chất có đồng phân hình học ? 

Câu 9: Đồng phân hình học là những chất có cùng công thức cấu tạo nhưng 

Câu 10: Công thức nào dưới đây là của cis–pent–2–en ? 

Câu 11: Có bao nhiêu anken đồng phân cấu tạo của nhau khi cộng hiđro đều tạo thành 2–metylbutan ? 

Câu 12: Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo đều tác dụng được với hiđro ? 

Câu 13: Các anken đồng phân hình học của nhau 

Câu 14: Anken X có tỉ khối so với nitơ bằng 2,00. Khi X tác dụng với nước (xúc tác axit) tạo ra hỗn hợp 2 ancol đồng phân của nhau. Tên của X là: 

Câu 15: Khi but–2–en tác dụng với HBr có xúc tác axit thu được:  

Câu 16: Anken X tác dụng với HBr được chất Y; Y có tỉ khối so với X bằng 2,446. Công thức phân tử của X là: 

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp X gồm propan và xiclopropan thu được bao nhiêu lít khí CO2 ? Thể tích khí đo ở đktc. 

Câu 18: Cho 2,24 lít anken X (đktc) tác dụng với brom (trong dung dịch) thu được sản phẩm có khối lượng lớn hơn khối lượng anken là:  

Câu 19: Anken Y tác dụng với brom tạo thành dẫn xuất đibrom trong đó phần trăm khối lượng cacbon bằng 17,82%.  Công thức phân tử của Y là: 

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít một anken X (đktc) thu được 5,60 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là: 

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp hai anken X và Y (đktc) kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 5,60 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X và Y  là: 

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hỗn hợp gồm anken X và hiđrocacbon Y thu được 5,60 lít khí CO2 (đktc) và 5,40 gam nước. Y thuộc loại hiđrocacbon có công thức phân tử dạng:

Câu 23: Dẫn từ từ 5,60 lít hỗn hợp Y gồm C2H4 và C2H6 đi vào dung dịch brom thấy dung dịch brom nhạt màu và còn 4,48 lít khí thoát ra. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm thể tích của etilen trong hỗn hợp Y bằng: 

Câu 24: Để tách riêng metan khỏi hỗn hợp với etilen và khí SO2 có thể dẫn hỗn hợp sục vào: 

Câu 25: Cho anken X có công thức cấu tạo sau : 
  a         
Tên đầy đủ của X là 

Câu 26: Cho 4,48 lít hỗn hợp etilen và propilen (đktc) tác dụng với oxi dư thu được 22,0 gam khí CO2. Phần trăm thể tích của etilen trong hỗn hợp bằng: 

Câu 27: Cho một thể tích khí anken X (đktc) tác dụng với nước (xúc tác axit) được 4,60 gam ancol Y ; nếu cho lượng anken X trên tác dụng với HBr được 10,90  gam chất Z. Công thức phân tử của anken X là:

Câu 28: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế một lượng nhỏ khí etilen theo cách nào sau đây? 

Câu 29: Trong công nghiệp, etilen có thể được điều chế bằng phương pháp nào sau đây? 

Câu 30:  4,48 lít hỗn hợp X gồm propilen và xiclopropan (đktc) có thể tác dụng hết bao nhiêu lít dung dịch brom 0,10 M? 

Câu 31: Để đốt cháy 2,24 lít hỗn hợp gồm propilen và xiclopropan (đktc) cần bao nhiêu lít khí oxi (đktc)? 

Câu 32: Có bao nhiêu chất đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C4H8 tác dụng được với brom (dung dịch)? 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây