© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm vật lý 12, Thuyết tương đối hẹp hạt nhân nguyên tử

  • : 57
  • : 30 phút

Câu 1: Biểu thức nào sau đây phù hợp với thuyết tương đôi hẹp Anhstanh về không gian và thời gian:

Câu 2: Hệ số Lorenxơ xác định theo công thức:

Câu 3: Trong các biểu thức sau m0, m lần lượt là khối lượng của vật trong hệ quy chiếu vật đứng yên và hệ quy chiếu vật chuyển động, γ là hệ số Lorenxơ; Biểu thức nào sau đây không phù hợp với thuyết tương đối hẹp Anhstanh:

Câu 4: Động lượng của photon là:

Câu 5: Một thanh dài 1,00m nằm song song với trục ox của hệ quy chiếu K, hệ này chuyển động dọc theo trục ox với vận tốc 1,5.10mũ8 m/s so với đất. Độ dài của thanh trong hệ quy chiếu đất là:

Câu 6: Thời gian sống trung bình của các hạt muyon trong khối chì ở phòng thí nghiệm là 2,2 μs . Thời gian sống trung bình của các hạt muyon tốc độ cao trong một vụ nổ tia vũ trụ quan sát từ trái đất là 16 μs; c là vận tốc ánh sáng. Vận tốc các hạt muyon trong tia vũ trụ đối với trái đất là:

Câu 7: Tốc độ tương đối của đồng hồ chuyển động đối với người quan sát đứng yên bằng bao nhiêu để người cùng chuyển động với đồng hồ thấy tốc độ chạy của nó chỉ còn một một nửa? (c là vận tốc ánh sáng trong chân không).

Câu 8: Hạt phải chuyển động với vận tốc bao nhiêu thì động năng bằng năng lượng nghỉ?

Câu 9: Electron có động năng 2,53MeV trong hệ quy chiếu K. Năng lượng toàn phần và động lượng của nó trong hệ quy chiếu này lần lượt là:

Câu 10: Chọn phát biểu đúng:

Câu 11: Đồng hồ trong hệ quy chiếu K chuyển động rất nhanh so Đất, cứ sau 5s nó bị chậm 0,10s. Hệ quy chiếu ấy đang chuyển động với vận tốc :

Câu 12: Hạt mezon μ dịch chuyển trong hệ quy chiếu K với vận tốc V = 0,990c (c là vận tốc ánh sáng trong chân không). Từ khi sinh ra đến khi nó phân hủy nó đi được khoảng cách 3km. Thời gian sổng của mezon này là:

Câu 13: Một máy gia tốc tuyến tính có thể tăng tốc electron đạt tới vận tốc
V = 0,999 999 999 67c (c là vận tốc ánh sáng trong chân không). Nếu một electron có vận tốc như thê và một xung ánh sáng cùng xuất phát đồng thời từ sao Thiên lang (sao sáng nhất trên bầu trời) cách chúng ta 8,0.1016 m thì xung ánh sáng đến trước electron bao lâu?

Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng:

Câu 15: Xét hạt nhân C8 15 ,số proton, nơtron, nuclon của hạt nhân này lần lượt là:

Câu 16: Hạt nhân của nguyên tố chứa 3 proton, 4 notron và hạt nhân chứa 7 proton 7 notron có ký hiệu lần lượt là:

Câu 17: Cho biết mp = 938MeV/c2; mn = 939MeV/c2. Bán kính tính ra femtômet (fm) và khối lượng tính ra MeV/c2 của hạt nhânC8 17 lần lượt là:

Câu 18: Cho biết mp= 1,007276u, mn = 1,008665u. Khối lượng của hạt nhân 42He là 4,0015u. năng lượng liên kết của hạt nhân này là:

Câu 19: Nitơ tự nhiên có khối lượng nguyên tử m = 14,0067u gồm hai đồng vị l4N có khối lượng m1 = 14, 00307u và đồng vị 15N có khối lượng m2 = 15,0001lu, thì tỷ lệ của hai đồng vị này trong Nitơ tự nhiên là:
 

Câu 20: Có bao nhiêu nguyên tử ôxy trong 11,2 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn?

Câu 21: Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân C8 21 là 8,032MeV/nuclon. Khối lượng của hạt nhân C8 21 và nguyên tử Ne lần lượt là:

Câu 22: Trong các hạt nhân sau: C8 22 hạt nhân bền vững nhất là:

Câu 23: Khối lượng riêng và mật độ điện tích của hạt nhân vàng Au là:

Câu 24: Số nguyên tử trong 1g oxy là:

Câu 25: Số nguyên tử oxy trong 5g khí CO2 là:

Câu 26: Phát biểu nào sau đây không đúng:

Câu 27: Hạt nhân c8 28 phóng xạ bêta trừ. Phương trình phóng xạ là:

Câu 28: Chất phóng xạ Co60 dùng trong y tế có chu kỳ bán rã T = 5,33 năm. Ban đầu có 500g chất ấy. Khối lượng chất phóng xạ đã bị phân rã sau 5 năm và sau 10 năm lần lượt là:

Câu 29: Một mẫu 250g chất phóng xạ radon c8 29d ,chu kỳ bán rã 3,8 ngày đêm. số
nguyên tử đã phân rã sau một ngày đêm là:

Câu 30: Một mẫu 250g chất phóng xạ radon c8 31 , chu kỳ bán rã 3,8 ngày đêm. Hoạt độ phóng xạ của mẫu sau 10 ngày là:

Câu 31: Chất phóng xạ Poloni 210 Po có chu kỳ bán rã 138 ngày đêm. Khối lượng chất này khi hoạt độ phóng xạ của nó là 1Ci là:

Câu 32: Hoạt độ phóng xạ của 13g chất phóng xạ 222 Rn là 2.106Ci Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là:

Câu 33: Chu kỳ bán rã của urani 238U là 4,5 tỷ năm. Giả thiết ngay từ khi Trái đất hình thành đã có chất urani, nếu ban đầu có 2,72kg, đến nay còn 1,26kg. Tuổi của Trái đất là:

Câu 34: Chất Poloni 210Po phóng xạ anpha và biến đổi thành chì. Chu kỷ bán rã 138,5 ngày. Giả sử ban đầu có 5,000g chất phóng xạ này thì số hạt nhân Heli và khối lượng chì thu được sau thời gian phóng xạ 277 ngày, lần lượt là:

Câu 35: Trong phản ứng hạt nhân các đại lượng sau được bảo toàn:

Câu 36: Trong phản ứng hạt nhân các đại lượng sau không bảo toàn:

Câu 37: Số lần phóng xạ anpha và phóng xạ bêta trừ khi c8 38 1 biến thành c8 38 2 lần lượt là: 

Câu 38: Sau 3 phân rã anpha và 2 phân rã beta trừ, hạt nhân c8 39biến thành hạt nhân:

Câu 39: Thôri c8 40,1 sau các quá trình phóng xạ liên tiếp biến thành chì c8 40,2. Mỗi nguyên tử thôri đã phóng ra số hạt anpha và beta trừ lần lượt là:

Câu 40: Xesi c8 41 phóng xạ bêta trừ. khối lượng nguyên tử 'ị^Cs là 136,9075u, me
= 0,00055u. khối lượng nguyên tửc8 41 2 là 136,9063u. Năng lượng toả ra trong
mỗi phân rã là; 

Câu 41: Hạt nhân Poỉoni  c8 42 đứng yên phóng xạ anpha. Động năng hạt anpha lớn gấp bao nhiêu lần động năng của hạt nhân con?

Câu 42: Hạt nhân Poloni c8 42 đứng yên phóng xạ anpha. Vận tốc hạt anpha lớn gấp bao nhiêu lần vận tốc của hạt nhân con?

Câu 43: Cho phản ứng hạt nhân c8 44 mCI= 36,956563u, mn = 1,00867u, mp = l,007276u, mAr = 36,956889u.

Câu 44: Hạt anpha động năng 3,1 MeV đập vào hạt nhân nhôm c8 45 2  đứng yên gây phản ứng hạt nhân tạo ra hạt nhân phốt pho c8 45 và notron có cùng động lượng. Cho ma = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mp = 29,97005u, mn = 1,00867u.
Động năng của hạt nhân p và của nơtron lần lưọt là:

Câu 45: Dùng hạt proton động năng l,6MeV bắn vào hạt nhân Liti c8 46 đứng yên thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng. Cho mLi = 7,0144u, mu =4.0015u, mp = l,0073u. Động lượng của mồi hạt là:

Câu 46: Cho biết mc= 11,9967u. mu = 4,0015u. Năng lượng tối thiểu cần để tách hạt nhânc8 47 thành 3 hạt an pha là:

Câu 47: Hạt nhân Poloni c8 48 đứng yên phóng xạ anpha. Khối lượng hạt nhân Po là mpo = 209,93733u, khối lượng hạt anpha ma =4,0015u, khối lượng hạt nhân con mx = 205,92944u. Động năng của hạt nhân con và hạt anpha sau phóng xạ lần lượt là:

Câu 48: Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ 2l0Po là 138 ngày. Ban đầu có mẫu Poloni khối lượng 10,5g. Khối lượng khí heli tạo thành từ sự phân rã 2l0Po sau thời gian một chu kỳ bán rã, và hoạt độ phóng xạ của mẫu khi trong mẫu có 5,15g chì là:

Câu 49: Cho phương trình phản ứng hạt nhân sau: c8 50 Khối lượng của 235U = 235.04U, của (94Kr) = 93,93u, của(139Ba) = 138,91u, của
nơtron l,0063u. Năng lượng toả ra khi 1g U235 phân rã hoàn toàn là:

Câu 50: Urani U235 phân hạch theo nhiều cách. Một phản ứng khả dĩ là:
c8 51
Năng lượng liên kết riêng của 235U là 7,7MeV/nuclon, của 140Ce là 8,43MeV/nuclon, của 93Nb là 8,7MeV/nuclon. Cho biết mn = 939g MeV/c2; mp = 938 MeV/c2; me = 0,51 MeV/c2. Năng lượng toả ra trong một phản ứng là:

Câu 51: Urani U238 sau một loạt phóng xạ anpha và beta biến thành chì 206Pb. Chu kỳ bán rã của sự biến đổi đó là 4,6 tỷ năm. Giả sử ban đầu một loại đá chỉ chứa urani, không chứa chì. Nếu hiện nay tỷ lệ khói lượng urani và chì trong đá là 37 thì tuổi của đá là:

Câu 52: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng nhiệt hạch:

Câu 53: Phản ứng nhiệt hạch

Câu 54: Kết hợp hai hạt nhân đotơri được hạt nhân Triti và proton.
Phương trinh phản ứng là:

Câu 55: Kết hợp hai hạt nhân đơtơri được hạt nhân Triti và proton. Cho mD = 2,0136u, mT = 3,016u, mp= 1,0073u. Dùng toàn bộ đơtơri rút ra từ 1 lít nước thường (trong nước thường có 0,015% nước nặng D2O) để làm nguyên liệu hạt nhân thì năng lượng thu được là:

Câu 56: Cho mD = 2,0136u, mT = 3,016u, mn= l,008665u, mHe =4,0015u. Bom nhiệt hạch dùng phản ứng kết hợp hạt nhân đơtơritri và triti tạo thành hạt nhân heli. Năng lượng toả ra khi 1 mol heli được tạo thành do vụ nổ là:

Câu 57: Một hạt nhân U235 phân rã toả ra nhiệt lượng 200MeV. Một nhà máy điện nguyên tử công suất 1,25.104KW. Hiệu suất nhà máy là 25%. Lượng quặng urani làm giàu U235 (chứa 25%U235) nhà máy tiêu thụ mỗi năm là:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây