© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12, bài 10: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến trong những năm 1951 - 1953.

  • : 53
  • : 40 phút

Câu 1: “Gấp rút tập trung quân Âu - Phi, xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh, ra sức phát triển ngụy quân”. Đó là một trong bốn điểm chính của kế hoạch nào?

Câu 2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng họp vào thời gian nào? Ở đâu?

Câu 3: “Tiêu diệt thực dân Pháp vì đánh bại bọn can thiệp Mĩ, giành thống nhất, độc lập hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới”. Đó là nhiệm vụ được nêu ra trong văn kiện nào?

Câu 4: Đại hội lần thứ II của Đảng đã nêu rõ lực lượng của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân gồm các thành phần nào?

Câu 5: Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên Đảng thành:

Câu 6: Vì sao Đại hội lần II của Đảng đánh dấu quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta?.

Câu 7: Mặt trận Liên Việt ra đời vào thời gian nào?

Câu 8: Trong 7 anh hùng được chọn để biểu dương trong phong trào thi đua ái quốc (1/5/1952) có anh hùng nào tham gia trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

Câu 9: Để thực hiện bồi dưỡng sức dân, nhất là nông dân, năm 1953 Đảng và Chính phủ có chủ trương gì?

Câu 10: Từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951,quân ta liên tiếp mở các chiến dịch đánh địch ở Trung du và đồng bằng, đó là những chiến dịch nào?

Câu 11: Chiến dịch Hòa Bình diễn ra và kết thúc trong thời gian nào?

Câu 12: Trong chiến dịch Tây Bắc, quân ta đã giải phóng được các tỉnh nào? ;

Câu 13: Trong chiến dịch Thượng Lào, quân dân Việt- Lào đã giải phóng:

Câu 14: Điền các ngày tháng năm vào các chiến dịch sau:

1. ……. Chiến dịch Trung du.
2. ……. Chiến dịch đường số 18.
3. ……. Chiến dịch Hà Nam Ninh.
4. ……. Chiến dịch Hòa Bình.
5. ……. Chiến dịch Tây Bắc.
6. ……. Chiến dịch Thượng Lào.

Câu 15: Người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo được đặt tên cho chiến dịch nào?

Câu 16: Lực lượng vũ trang của ta ngày càng lớn mạnh với ba thứ quân: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và quân dân du kích trong thời gian nào?

Câu 17: Hãy điền thời gian tương ứng với tên của Đảng ta qua các thời kì cách mạng theo bảng kê sau đây.

Thời gian Tên Đảng ta
1....... Đảng Cộng sản Việt Nam
2....... Đảng Cộng sản Đông Dương
3.......  Đảng Lao động Việt Nam

Câu 18: Hãy nối sự kiện ở cột Y cho phù hợp với thời gian ở cột X sau đây:

X Y
1.2- 1951 A. Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc.
2.3- 1951 B. Đại hội thống nhất mặt trận Việt Minh và Liên Việt,
3.5-1952 C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II

Câu 19: Nối danh hiệu ở cột X cho phù hợp với những người được biểu dương ở Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc ở cột Y.

X Y
1. Anh hùng lực lượng vũ trang.
2. Anh hùng công nhân.
3. Anh hùng nông dân.
4. Anh hùng trí thức
A. Ngô Gia Khiêm
B. Cù Chính Lan, La Văn cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên
C. Trần Đại Nghĩa
D. Hoàng Hoanh

Câu 20: Sau khi chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, quân dân ta giành những thắng lợi trên mặt trận quân sự. Hãy cho biết chiến dịch nào là thắng lợi lớn nhất?

Câu 21: Bước vào Thu - Đông 1950, tình hình thế giới và Đông Dương có ảnh hưởng gì đến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?

Câu 22: Đến đầu 1950, cuộc kháng chiến của ta có nhiều thuận lợi, thuận lợi nào có liên quan nhiều nhất đối với chiến dịch Biên giới?

Câu 23: Yếu tố nào sau đây là mối lo sợ nhất mà Pháp Mĩ thực hiện âm mưu “ khoá cửa biên giới Việt- Trung” thiết lập “Hành lang Đông-Tây” chuẩn bị kế hoạch tấn công Việt Bắc lần thứ hai?

Câu 24: Năm 1950 thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơ-ve nhằm mục đích gì?

Câu 25: Vì sao ta mở chiến dịch Biên giới 1950?

Câu 26: Sau thất bại ở chiến dịch Việt Bắc (1947) thực dân Pháp quyết định mở chiến dịch Biên giới để cô lập căn cứ địa Việt Bắc đúng hay sai?

Câu 27: Chiến dịch Biên giới nổ ra vào thời gian nào?

Câu 28: Trong chiến dịch Biên giới, trận đánh nào ác liệt và có ý nghĩa nhất?

Câu 29: Kết quả lớn nhất cửa ta trong chiến dịch Biên giới 1950 là gì?

Câu 30: Thắng lợi này chứng minh sự trưởng thành của quân đội ta và cuộc kháng chiến từ thế phòng ngự sang thế tiến công. Đó là ý nghĩa lịch sử của chiến dịch nào?

Câu 31: Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới, Pháp có âm mưu gì mới?

Câu 32: “Kế hoạch Đờlát Đờ Tátxinhi” 12/1950 ra đời là kết quả của:

Câu 33: Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương ngày 23-12-1950 được kí kết giữa:

Câu 34: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) họp ở đâu?

Câu 35: Lúc nào Đảng ta có quyết định tạm thời rút vào hoạt động bí mật?

Câu 36: Lúc nào Đảng ra hoạt động công khai?

Câu 37: Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam trong báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày tại Đại hội Đảng lần thứ II là gì?

Câu 38: Ai được bầu làm Tổng bí thư của Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ II?

Câu 39: Đại hội lần II của Đảng chứng tỏ điều gì?

Câu 40: Là mốc đánh dấu bước trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo, đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp, là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”. Đó là ý nghĩa của:

Câu 41: Ngày 11- 3-1951 Hội nghị đại biểu của nhân dân ba nước Đông Dương để thành lập tổ chức nào?

Câu 42: Để bồi dưỡng sức dân trước hết là nông dân đầu 1953 Đảng và Chính phủ đã có chủ trương gì?

Câu 43: Tháng 11-1953 Hội nghị toàn quốc của Đảng thông qua vấn đề gì?

Câu 44: Từ tháng 4-1953 đến tháng 7 -1954 ta đã thực hiện tất cả:

Câu 45: Từ năm 1951 đến 1952, về chính trị có sự kiện gì quan trọng nhất?

Câu 46: Trong kháng chiến chống Pháp trên mặt trận kinh tế Đảng Chính phủ đã đề ra 1 cuộc vận động lớn về sản xuất và tiết kiệm được diễn ra trong thời gian nào? .

Câu 47: Đại hội tổng kết, biểu dương thành tích thi đua yêu nước đã chọn được:

Câu 48: Trong kháng chiến chống Pháp (1951 – 1953) để xây dựng hậu phương vững mạnh, sự kiện nào sau đây mang lại lợi ích cho nông dân trực tiếp và cụ thể nhất?

Câu 49: Đảng và chính phủ chủ trương phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức và cải cách ruộng đất vì nhiều lý do, lý do nào sau đây không đúng?

Câu 50: Tên của nhà yêu nước và anh hùng dân tộc nào sau đây được dùng để đặt tên cho cuộc chiến dịch Trung du (12-1950)?

Câu 51: Tháng 11/1951 địch mở chiến dịch Lô-tuyt (Hòa Bình) với âm mưu gì?

Câu 52: Ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Hoà Bình?

Câu 53: Nối niên đại ở cột X với sự kiện ở cột Y cho phù hợp:

X Y
1. 6-1950
2. 2-1951
3. 1-10-1949
4. 23-12-1950
5. 22-10-1959
6. 12-1950
7. 12-1953
8. 11-1951
9. 11-3-1951
10. 3-3-1951
A. Cách mạng Trung Quốc thành công.
B. Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới,
c. Kế hoạch Rơve bị phá vỡ.
D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II.
E. “Kế hoạch Đờlát Đờ Tatxinhi”.
F. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.
G. Thống nhất Việt minh - Liên Việt.
H. Thành lập “liên minh Việt - Miên-Lào”,
I. Địch mở chiến dịch Hòa Bình.
K. Quốc hội thông qua luật cải cách ruộng đất.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây