© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12, bài 11: Cuộc kháng chiến thắng lợi.

  • : 47
  • : 30 phút

Câu 1: Nava là một tên tướng tài của Mĩ được cử sang Đông Dương để làm cố vấn kiêm tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đồng Dương, đúng hay sai?

Câu 2: Hội đồng chính phủ và Hội đồng quốc phòng Pháp thông qua kế hoạch quân sự Nava vào thời gian nào?

Câu 3: Nội dung cơ bản trong bước I của kế hoạch quân sự Nava là gì?

Câu 4: Nội dung nào sau đây thuộc về chủ trương của ta trong Đông Xuân 1953-1954?

Câu 5: Việc tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh có nằm trong kế hoạch ngay từ đầu của Nava không?

Câu 6: Từ cuối 1953 đến đầu 1954, ta phân tán lực lượng địch ra những vùng nào?

Câu 7: Khẩu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì?

Câu 8: Thời gian nào sau đây gắn với chiến dịch Điện Biên phủ?

Câu 9: Vì sao kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ ta thu toàn bộ vũ khí và cơ sở vật chất kĩ thuật?

Câu 10: Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Chiến thắng Điện Biên Phủ ghi vào lịch sử dân tộc như: "………..của thế kỉ XX”.

Câu 11: Từ lúc Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc đến lúc những văn bản của Hội nghị được kí kết mất khoảng thời gian bao lâu?

Câu 12: Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không nằm trong Hiệp định Giơ-ne-vơ?

Câu 13: Trong các nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ (1946 - 1954) nguyên nhân nào quyết định nhất?

Câu 14: “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh....”. Đó là câu nói của ai?

Câu 15: Hãy nối thời gian và sự kiện lịch sử sau đây:

Thời gian Sự kiện
1/ 2- 1947
2/ 19-12-1947
3/15-10-1947
4/16-9-1950
5/ 3-3-1951
6/ 1 5-1952
7/ 10-12-1953
8/3-12-1953
9/26-4-1954
10/ 21-7-1954
A. Quân ta tấn công thị xã Lai Châu.
B. Chỉ thị của Ban thường vụ Trung ương Đảng “Phải phá tan cuộc tấn công vào mùa đông của giặc Pháp lên Việt Bắc”
C. Đội tự vệ của ta rút khỏi các đô thị.
D. Đại hội thống nhất mặt trận Việt Minh và Hội quốc dân Việt Nam.
E. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết.
F. Khai mạc hội nghị Giơ-ne-vơ.
G. Quân ta nồ súng đánh cụm cứ điểm Đông Khê.
H. Đại bộ phận quân Pháp rút khỏi Việt Bắc.
I. Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất.
K. Na-va quyết định xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm.

Câu 16: Nối sự kiện ở cột Y cho phù hợp với nội dung ở cột X sau đây:

X Y
1- Kế hoạch quân sự Nava bước đầu bị phá sản.
2- Kế hoạch Nava bị phá sản hoàn toàn.
A. Địch phân tán lực lượng ở đồng bằng Bắc Bộ ứng chiến cho Điện Biên Phủ.
B. Địch điều quân từ Bắc Bộ sang Trung Lào ứng chiến cho Sê-nô.
C. Ba đợt tấn công của ta giành thắng lợi trong chiến dịch Diện Biên Phủ.
D. Địch điều quản từ Bình-Trị-Thiên lên tăng cường cho Tây Nguyên.  E. Địch tăng cường lực lượng cho Luông-pha-băng và Mường Sài.

Câu 17: Điền vào chỗ trống những câu sau đây nói về mục tiêu và các bước của kế hoạch Nava?
1. Với kế hoạch Nava, Pháp hi vọng trong vòng 18 tháng sẽ ……
2. Bước 1 của kế hoạch Nava từ thu đông 1953 - xuân 1954 sẽ …..
3. Bước 2 của kế hoạch Nava là trong thời gian …… sẽ đưa quân ra Bắc thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quyết định 

Câu 18: Vì sao tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Nava?

Câu 19: Hoàn cảnh ra đời của kế hoạch Nava?

Câu 20: Lý do chủ yếu nhất Pháp cử Nava sang Đông Dương?

Câu 21: Để thực hiện kế hoạch Nava, Pháp đã sử dụng lực lượng cơ động mạnh trên toàn chiến trường Đông Dương lên đến bao nhiêu tiểu đoàn?

Câu 22: Để thực hiện kế hoạch Na va, Pháp đã tập trung ở Bắc Bộ một lực lượng cơ động mạnh lên đến bao nhiêu tiểu đoàn?

Câu 23: Âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc vạch ra kế hoạch quân sự Na-va:

Câu 24: Để phá sản bước thứ nhất kế hoạch Nava, chủ trương nào sau đây của ta là cơ bản nhất?

Câu 25: Đông xuân 1953-1954 ta tích cực, chủ động tiến công địch ở 4 hướng nào sau đây?

Câu 26: Hội nghị Bộ chính trị TW Đảng (9-1953) đề ra kế hoạch tác chiến Đông Xuân (1953-1954) với quyết tâm giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận nào?

Câu 27: Phương châm chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954 là gì?

Câu 28: Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động đối phó... Đó là phương hướng chiến lược của ta trong:

Câu 29: Kết quả lớn nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953- 1954 là gì?

Câu 30: Vì sao Pháp, Mĩ đánh giá Điện Biên Phủ là “Pháo đài bất khả xâm phạm”?

Câu 31: Âm mưu của Pháp, Mĩ trong việc xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là gì?

Câu 32: Lý do nào sau đây không đúng khi nói về ta chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược với thực dân Pháp?

Câu 33: Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được chia thành:

Câu 34: Niên đại nào sau đây gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ?

Câu 35: Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong bao nhiêu ngày?

Câu 36: Nơi nào diễn ra trận chiến đấu giằng co và ác liệt nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ:

Câu 37: Điền vào ô trống những từ thích hợp cho đoạn viết sau:
“Trong toàn bộ cuộc tiến công……(1)…….đỉnh cao là …..(2)….quân và dân ta loại khỏi vòng chiến đấu 128.200 tên địch, giải phóng nhiều vùng đông dân ở đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ”.

Câu 38: Kết quả lớn nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954?

Câu 39: Ý nghĩa cơ bản nhất của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 là gì?

Câu 40: Vì sao kết thúc thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ ta thu toàn bộ vũ khí và cơ sở vật chất kĩ thuật của địch?

Câu 41: Chiến thắng nào quyết định thắng lợi của Hội nghị Giơ-ne-vơ?

Câu 42: Hội nghị Giơ-ne-vơ bàn về việc chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Đông Dương họp từ ngày nào?

Câu 43: Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc theo quyết định của hội nghị ngoại trưởng 4 nước nào?

Câu 44: Tham dự hội nghị Giơnevơ về Đông Dương gồm có những nước nào?

Câu 45: Hiệp định Giơnevơ là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận:

Câu 46: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)?

Câu 47: Hãy nối thời gian ở cột X với sự kiện ở cột Y cho phù hợp.

X Y
1. 7-5-1953
2. 9-1953
3. 20-11-1953
4. 2-1954
5. 13-3-1954
6. 26-4-1954
7. 1 -5-1954
8. 8-5-1954
9. 21-7-1954
10. 17 giờ 30 ngày 7-5-1954
A. Ta tấn công địch ở Bắc Tây Nguyên.
B. Ta mở 1 đợt tấn công địch ở Điện Biên Phủ.
C. Tướng Đờ-cat Tơ-ri ra hàng.
D. Đợt tấn công thứ 3 ở Điện Biên Phủ bắc đầu.
E. Nava được cử làm tổng chỉ huy quân đội pháp ở Đông Dương.
F. Nava cho quân nhảy dù xuống Điện Biên Phủ.
G. Kết thúc đợt 2 chiến dịch Điện Biên Phủ
H. Hiệp định Giơnevơ được kí kết.
I. Hội nghị Giơnevơ được khai mạc.
K. Hội nghị Bộ chính trị TW Đảng.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây