© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Hoá học 12, chương 4: Polime và vật liệu polime.

  • : 49
  • : 30 phút

Câu 1: Chất tham gia phản ứng trùng hợp là :

Câu 2: Công thức cấu tạo của polietilen là :
 

Câu 3: Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tứ C3H8O là :

Câu 4: Monome được dùng để điều chế cao su buna là :

Câu 5: Phenol lỏng và ancol etylic đều phản ứng được với :

Câu 6: Poli (vinyl clorua) được điều chế từ monome nào sau đây?

Câu 7: Polietilen được điều chế từ monome nào sau đây ?
 

Câu 8: Hai chất đều tham gia phàn ứng trùng ngưng là :

Câu 9: Để phân biệt dung dịch anđehit fomic và ancol etylic có thể dùng thuốc thử là :

Câu 10: Hai ancol X và Y đều có công thức phân tử C3H8O. Khi đun nóng hỗn hợp X, Y với axit H2SO4 đặc ở 170o c để tách nước, thu được :

Câu 11:  Công thức cấu tạo của glixerol là :

Câu 12: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là :

Câu 13: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là

Câu 14: Anđehit no, đơn chức mạch hở có công thức phân tử chung là :

Câu 15: Chất nào dưới đây khi tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành tơ nilon-6,6?

Câu 16: Polime dùng để sản xuất cao su buna-S được điều chế bằng cách trùng hợp buta-1,3-đien với :

Câu 17: Trong số các loại tơ sau : tơ tằm. tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tư enang, những tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

Câu 18: Polime dùng để chế tạo thúy tinh hữu cơ (plexiglas) được điểu chế bằng phản ứng trùng hợp :

Câu 19: Trong công nghiệp, axeton dược điều chế từ :

Câu 20: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H2SO4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol X và Y. Đổt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu dược dung dịch T trong đó có nồng độ NaOH bằng 0.05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) :

Câu 21: Có bao nhiêu ancol bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%?

Câu 22: Cho các chất sau : phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Số cặp chất tác dụng được với nhau là :

Câu 23: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Câu 24: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hóa hoàn toàn một lượng chất X, thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Có bao nhiêu công thức phù hợp với X:

Câu 25: Hai chất được dùng để tổng hợp cao su buna-S là :

Câu 26: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất : tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo thành polime, không tác dụng được với NaOH. Số đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thỏa mãn tính chất trên là :

Câu 27: Cho các chất : axit prọpionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là :

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c moi H2O (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit:

Câu 29: Cho sơ đồ phản ứng:  hinh 1
Biết Z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Hai chất Y và Z lần lượt là :
 

Câu 30: Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,9% clo về khối lượng, trung bình một phân tử clo có phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC.
Giá trị của k là :

Câu 31: Nilon-6,6 là một loại :

Câu 32: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là :

Câu 33: Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được số gam kết tủa là :

Câu 34: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là :
 

Câu 35: Phát biểu không đúng là:

Câu 36: Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là :

Câu 37: Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, là :

Câu 38: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 :10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1, C = 12,O= 16).

Câu 39: Hãy ghép công thức ghi ớ cột bên trái với tên polime ghi ở cột bên phải cho phù hợp :
 

Công thức

Tên polime

1. (- CH2 – CHCl - )n
2. (- CH2 - CH2 - )n
3. (- CH2 – CHOH - )n
4. ( - NH – (CH2)5 – CO - )n
5. (-C6H10O5-)n

a) policaproamit (nilon – 6,6)
b) xenlulozơ
c) PVC
d) Poli (vinyl ancol)
e) P.E

Câu 40: Poli(vinyl ancol) là polimc được điêu chế nhờ phản ứng trùng hợp của monome nào sau đây ?

Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol hiđrocacbon X. thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 7.2 gam H2O. X có thể điều chế từ isopentan và có thể trùng hợp thành cao su. Công thức cấu tạo của X là :

Câu 42: Có các hợp chất hữu cơ : Glyxin (1), etylen glicol (2), axit acrylic ( CH2 = CH - COOH ) (3), phenol (4), etanal (5), axit terephtalic ( HOOC-C4H6 -COOH ) (6), fomanđehit (7), etanol (8). Những chất có thể tham gia phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng để tạo thành polime là :
 

Câu 43:  Tơ Iapsan (- CO - C6H4 - CO - O - CH- CH2 -)n được điều chế nhờ phản ứng :
 

Câu 44: Tiến hành trùng hợp 20.8 gam stiren. Hỗn hợp thu được sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch Br2 0,2M. Hiệu suất phản ứng trùng hợp là :

Câu 45: Phân tử khối của một loại PVC là 400.000 u. Số nguyên tử clo có trong 1 phân tử PVC là :

Câu 46: Polisioxan là một loại gồm hữu cơ dùng để trám răng do các nhà hóa học phát minh để thay thế những loại có chứa thủy ngân và ngay cả nhựa dẻo. Cần trám răng vì lớp men răng tự nhiên bọc răng bị phá hủy dẫn đến sâu răng. Men răng là hiđroxiapatit, Ca5(PO4)3OH . Cách tốt nhất để chống sâu răng là dùng thức ăn có ít đường và luôn đánh răng ngay sau khi ăn. Kem đánh răng thường có chất florua giúp giảm sâu răng. Mỗi F- trong kem đánh răng sẽ thay thế một OH- trong men răng làm tăng khả năng bảo vệ răng. Giả thiết rằng kem đánh răng chứa 0,0150 % natri florua theo khối lượng, thì cần bao nhiêu kem đánh răng để có thể thay thế hết các nhóm hiđroxit trong 5 gam men răng ?

Câu 47: Khi đốt cháy polime X chỉ thu được khí CO2 và hơi H2O với tí lệ số mol tương ứng 1 : 1. X là polime :

Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hidrocacbon X cần 6 lít O2 và tạo ra 4 lít CO2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đem trùng hợp tất cả các đồng phân mạch hở của X thì số loại polime thu được là :

Câu 49: Hai chất nào dưới đây tham gia phản ứng trùng ngưng với nhau tạo thành nilon - 6,6 ?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây