© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Bài thi thử THPT Quốc gia, môn: Lịch sử (03)

  • : 40
  • : 50 phút

Thi thử THPT Quốc gia 
 Môn thi: Lịch sử

Câu 1: Nội dung nào không phải quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta ?

Câu 2: Nội dung của Hội nghị quốc tế Xan Phranxicô (từ tháng 4/1945 đến tháng 6/1945) là:

Câu 3: Liên Xô đã hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế trong thời gian:

Câu 4: Ý nào không phản ánh đúng mục đích công cuộc cải tổ ở Liên Xô (từ 1985)?

Câu 5: Trong 10 năm đầu xây dựng chế độ xã hội mới (1949 - 1959) Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại như thế nào?

Câu 6: Việc thực dân Anh đưa ra phương án “Mao bát tơrí’ chia Ấn Độ thành hai quốc gia tự trị - Ấn Độ và Pakixtan đã chứng tỏ:

Câu 7: Liên minh châu Âu (EU) là một tổ chức:

Câu 8: Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:

Câu 9: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện.

Câu 10: Do tác động của Chiến tranh lạnh, các cuộc chiến tranh cục bộ đã diễn ra ở:

Câu 11: Ý nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa:

Câu 12: Ý nào được coi là thời cơ lịch sử do xu thế toàn cầu hóa đem lại cho tất cả các quốc gia trên thế giới?

Câu 13: Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp làm cho nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến gì?

Câu 14: Sau khi về đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc làm gì để đào tạo cán bộ

Câu 15: Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ?

Câu 16: Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8 - 1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát triền của phong trào công nhân ?

Câu 17: Đặc điểm của phong trào công nhân giai đoạn 1919 - 1925 là:

Câu 18: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã tác động đến tình hình kinh tế và xâ hội Việt Nam ra sao?

Câu 19: Ngày 30/8/1945 ghi dấu sự kiện lịch sử nào trong cách mạng tháng 8/1945?

Câu 20: Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là:

Câu 21: Hai khẩu hiệu Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931:

Câu 22: Chọn một sự kiện không đồng nhất trong các sự kiện sau đây:

Câu 23: Hạn chế về lực lượng cách mạng nêu ra trong luận cương chính trị tháng 10/1930 được khắc phục trong mặt trận nào?

Câu 24: Nhân dân tổ chức “Ngày đồng tâm” nhằm giải quyết khó khăn gì?

Câu 25: Trong tạm ước 14 /9/1946, ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi nào?

Câu 26: Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ 6 - 3 - 1946 có lợi thực tế cho ta?

Câu 27: Trận đánh nào có tính chất quyết định trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

Câu 28: Chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954 là chiến dịch:

Câu 29: Nhân tố quan trọng nhất quyết định thắng lợi của ta trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950 là:

Câu 30: Nhiệm vụ cùa cách mạng miến Bắc sau năm 1954 là gì?

Câu 31: Chiến thắng nào đã mở ra bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta?

Câu 32: Âm mưu thâm độc nhất của Mĩ trong thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở mền Nam Việt Nam là:

Câu 33: Tại sao sau Đại thắng mùa xuân 1975 cần phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước?

Câu 34: Thắng lợi quân sự của quân và dân ta đã tác động trực tiếp đến việc kí kết Hiệp định Pari về Việt Nam là:

Câu 35: Nguyên tắc cơ bản nhất của ta trong các Hiệp định bộ 1946, Hiệp định Giơnevơ 1954 và Hiệp định Pari 1973 là:

Câu 36: Nguyên nhân có tính chất quyết định nhất đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước là gì?

Câu 37: Thắng lợi quan trọng của Hiệp định Pari 1973 đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta là:

Câu 38: Trong những năm 1996 - 2000, ba mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta:

Câu 39: Vấn đề quan trọng nhất quyết định Đảng ta phải tiến hành công cuộc đổi mới là gì?

Câu 40: Nội dung nào không nằm trong chương trình của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991) của Đảng?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây