© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn Toán, mã đề 101, thi tốt nghiệp THPT năm 2017

  • : 50
  • : 60 phút

Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Môn: Toán - Mã đề: 101

Câu 1: Cho phương trình . Khi đặt 𝑡 = 2x, ta được phương trình nào dưới đây ?

Câu 2: Tìm nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥) = cos3x  

Câu 3: Số phức nào dưới đây là số thuần ảo ?

Câu 4: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như sau


Mệnh đề nào dưới đây sai ?

Câu 5: . Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ? 

Câu 6: Cho 𝑎 là số thực dương khác 1. Tính  

Câu 7: Cho hai số phức 𝑧1 = 5 − 7𝑖 và 𝑧2 = 2 + 3𝑖 . Tìm số phức 𝑧 = 𝑧1 + 𝑧2 .

Câu 8: Cho hàm số 𝑦 = 𝑥3 + 3𝑥 + 2. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt phẳng (𝑃):𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 − 5 = 0. Điểm nào dưới đây thuộc (𝑃) ?

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (𝑂𝑥𝑦) ?
  

Câu 11: Tính thể tích 𝑉 của khối trụ có bán kính đáy 𝑟 = 4 và chiều cao ℎ = 4√2 

Câu 12: Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 

Câu 13: . Hàm số    nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

Câu 14: Cho hình phẳng 𝐷 giới hạn bởi đường cong 𝑦 = √2+cos 𝑥, trục hoành và các đường thẳng 𝑥 = 0, 𝑥 = 𝜋 2 . Khối tròn xoay tạo thành khi quay 𝐷 quanh trục hoành có thể tích 𝑉 bằng bao nhiêu ?

Câu 15:

Với 𝑎, 𝑏 là các số thực dương tùy ý và 𝑎 khác 1, đặt  Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 16: Tìm tập xác định 𝐷 của hàm số 

Câu 17: Tìm tập nghiệm 𝑆 của bất phương trình log22 𝑥 − 5log2 𝑥 + 4 ≥ 0.

Câu 18: Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm 𝑀(3; − 1; 1) và vuông góc với đường thẳng  

Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua điểm 𝐴(2; 3; 0) và vuông góc với mặt phẳng (𝑃):𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 + 5 = 0 ?

Câu 21:

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 𝑎, cạnh bên gấp hai lần cạnh đáy. Tính thể tích 𝑉 của khối chóp đã cho. 

Câu 22: Phương trình nào dưới đây nhận hai số phức 1 + √2 𝑖 và 1 − √2 𝑖 là nghiệm ?

Câu 23: Tìm giá trị nhỏ nhất 𝑚 của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 7𝑥+ 11𝑥 − 2 trên đoạn [0; 2]  

Câu 24: Tìm tập xác định 𝐷 của hàm số 𝑦 = (𝑥 − 1) 1/3

Câu 25:

Câu 26: . Tính bán kính 𝑅 của mặt cầu ngoại tiếp một hình lập phương có cạnh bằng 2a

Câu 27: Cho hàm số 𝑓(𝑥 ) thỏa mãn 𝑓 '(𝑥) = 3 − 5sin 𝑥 và 𝑓(0) = 10. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 28: Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số với 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?               
                                          

 

Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho điểm 𝑀(1; −2; 3). Gọi 𝐼 là hình chiếu vuông góc của 𝑀 trên trục 𝑂𝑥 . Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu tâm 𝐼, bán kính 𝐼𝑀 ?

Câu 30: Cho số phức 𝑧 = 1 − 2𝑖 . Điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức 𝑤 = 𝑖𝑧 trên mặt phẳng tọa độ ?

Câu 31: Cho hình chóp tứ giác đều 𝑆 . 𝐴𝐵𝐶𝐷 có các cạnh đều bằng 𝑎√2. Tính thể tích 𝑉 của khối nón có đỉnh 𝑆 và đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷.

Câu 32: Cho 𝐹(𝑥) = 𝑥2 là một nguyên hàm của hàm số 𝑓(𝑥)𝑒2x . Tìm nguyên hàm của hàm số 𝑓' (𝑥)𝑒2x 

Câu 33: Cho hàm số (𝑚 là tham số thực) thỏa mãn  . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho điểm 𝑀( − 1; 1; 3) và hai đường thẳng . Phương trình nào dưới đây là phương trình đường thẳng đi qua 𝑀, vuông góc với 𝛥 và 𝛥' 

Câu 35: Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 6%/ năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó nhận được số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm gốc và lãi ? Giả định trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra.

Câu 36: Cho số phức 𝑧 = 𝑎 + 𝑏𝑖 (𝑎, 𝑏 ∈ ℝ) thỏa mãn 𝑧 + 1 + 3𝑖 − |𝑧|𝑖 = 0. Tính 𝑆 = 𝑎 + 3𝑏.

Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai đường thẳng    và mặt phẳng (𝑃):2𝑥 + 2𝑦 − 3𝑧 = 0. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua giao điểm của 𝑑1 và (𝑃), đồng thời vuông góc với 𝑑2 ?

Câu 38: Cho hàm số   với 𝑚 là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của 𝑚 để hàm số nghịch biến trên khoảng ( − ∞; + ∞) ?

Câu 39: Tìm giá trị thực của tham số 𝑚 để phương trình có hai nghiệm thực 𝑥1, 𝑥2 thỏa mãn 𝑥1𝑥2 = 81.

Câu 40: . Đồ thị của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 − 9𝑥 + 1 có hai điểm cực trị 𝐴 và 𝐵. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng 𝐴𝐵 ?

Câu 41: Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc 𝑣(km/h) phụ thuộc thời gian 𝑡(h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh 𝐼(2; 9) và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Tính quãng đường 𝑠 mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 42: Cho loga 𝑥 = 3, logb 𝑥 = 4 với 𝑎, 𝑏 là các số thực lớn hơn 1. Tính 𝑃 = logab 𝑥 .

Câu 43:

 Cho khối chóp 𝑆 . 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy là hình vuông cạnh a, 𝑆𝐴 vuông góc với đáy và 𝑆𝐶 tạo với mặt phẳng (𝑆𝐴𝐵) một góc 30o . Tính thể tích 𝑉 của khối chóp đã cho

Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt cầu (𝑆):x2 + 𝑦2 + 𝑧2 = 9, điểm 𝑀(1; 1; 2) và mặt phẳng (𝑃):𝑥 + 𝑦 + 𝑧 − 4 = 0. Gọi 𝛥 là đường thẳng đi qua 𝑀, thuộc (𝑃) và cắt (𝑆) tại hai điểm 𝐴, 𝐵 sao cho 𝐴𝐵 nhỏ nhất. Biết rằng 𝛥 có một vectơ chỉ phương là , tính 𝑇 = 𝑎 − b

Câu 45: Có bao nhiêu số phức 𝑧 thỏa mãn |𝑧 − 3𝑖| = 5 và 𝑧/ 𝑧 − 4 là số thuần ảo ?

Câu 46:

Xét các số thực dương 𝑥, 𝑦 thỏa mãn  Tìm giá trị nhỏ nhất 

Câu 47: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 𝑚 để đường thẳng 𝑦 = 𝑚𝑥 − 𝑚 + 1 cắt đồ thị của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 + 𝑥 + 2 tại ba điểm 𝐴, 𝐵, 𝐶 phân biệt sao cho 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 .

Câu 48: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥). Đồ thị của hàm số 𝑦 = 𝑓' (𝑥) như hình bên. Đặt ℎ(𝑥) = 2𝑓(𝑥) − 𝑥2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?    

Câu 49:

Cho tứ diện đều 𝐴𝐵𝐶𝐷 có cạnh bằng 𝑎 . Gọi 𝑀, 𝑁 lần lượt là trung điểm của các cạnh 𝐴𝐵, 𝐵𝐶 và 𝐸 là điểm đối xứng với 𝐵 qua 𝐷. Mặt phẳng (𝑀𝑁𝐸) chia khối tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 thành hai khối đa diện, trong đó khối đa diện chứa đỉnh 𝐴 có thể tích 𝑉 . Tính V 

Câu 50: Cho hình nón đỉnh 𝑆 có chiều cao ℎ = 𝑎 và bán kính đáy 𝑟 = 2𝑎 . Mặt phẳng (𝑃) đi qua 𝑆 cắt đường tròn đáy tại 𝐴 và 𝐵 sao cho 𝐴𝐵 = 2√3 𝑎 . Tính khoảng cách 𝑑 từ tâm của đường tròn đáy đến (𝑃).

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây